Կազմակերպությունների վարկունակության գնահատումը «Սիս Նատուրալ» ՓԲԸ

Գին՝ 27000դրամ
Էջերի քանակ՝ 54էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16330

Բովանդակություն

Ներածություն

Գրականության ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերլուծություն

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ձեռնարկատիրության ոլորտը տնտեսության շարժիչ ուժերից է, որի դերը չափազանց մեծ է սոցիալ-տնտեսական տարբեր խնդիրների լուծման հարցում։ Իր կարևորությամբ այն տարբեր ժամանակներում արժանացել է մասնագետների և հետազոտողների ուշադրությանը։ Միևնույն ժամանակ, շուկայական տնտեսության պայմաններում փոքր և միջին ձեռնարկությունները հասարակության տնտեսական կյանքի կազմակերպման ինքնուրույն և ամենատարածված ձևերից են և էապես նպաստում են համախառն ներքին արդյունքի աճին և բնակչության զբաղվածությանը։

Գրականության ցանկ

  1. Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, 2005թ., էջ 346
  2. Հովհաննիսյան Գ․ Մ․, «Վարկունակության գնահատման հիմնական մեթոդները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները փոքր և միջին բիզնեսի ոլորտում», «Այլընտրանք» գիտական հանդես, #4 հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, 2016 թ․, էջ 182 — 187
  3. «ՍԻՍ Նատուրալ» ընկերության 2020-2022թթ. հաշվետվություններ
  4. Баканов М. И., Шеремет А. Д., Теория экономического анализа: Учебник. Москва, Финансы и статистика, 2011, էջ 286-287
  5. https://www.mineconomy.am/page/86
  6. https://www.mineconomy.am/page/86
  7. https://sisnatural.am/en/our-company/history
  8. https://sisnatural.am/am/our-company/export
Պատվիրել/