Հայցի հասկացություններն ու տարրերը

Գին՝ 32500դրամ
Էջերի քանակ՝ 65էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16331

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՅՑԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

1.1 Հայցի հասկացությունը և էությունը

1.2 Հայցի իրավունքն ու հարուցելու կարգը

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅՑԻ ՏԱՐՐԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

2.1 Հայցի տեսակները

2.2 Հայցի հիմքը և առարկան

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

3.1 Հայցի ապահովման հասկացությունը, նշանակությունը և դատավարական կարգը

3.2 Հայցի ապահովման կապակցությամբ գործին մասնակցող անձանց շահերի պաշտպանության դատավարական միջոցները: Հայցի նախնական ապահովումը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Քաղաքացիական դատավարության հիմնական տեսակի՝ հայցային վարույթի հարուցման, այսինքն՝ քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության միջոցը հայցն է: Հայցի հարուցումը իրավաբանական գործողություն է, իսկ հայցը՝ քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության միջոց, որում հայցվորի կողմից պատասխանողին ներկայացվող նյութաիրավական պահանջներն ուղեկցվում են (անխզելի միասնության մեջ են) գործը դատավարության օրենքով սահմանված կարգով քննելու և լուծելու, այսինքն՝ արդարադատություն իրականացնելու մասին դատարանին ուղղված պահանջով:

Գրականության ցանկ

 1. Աճառյան Հր., Հայերեն արմատական բառարան, ԵՊՀ հր., Ե., 1977, հատ. 3
 2. Գևորգյան Ս.Վ., Սովետական քաղաքացիական դատավարություն, Ե., 1972
 3. Հովհաննիսյան Վ., Մեղրյան Ս. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն, Գիրք առաջին, 2022
 4. Մեղրյան Ս. Հայցի ապահովման ինստիտուտը քաղաքացիական դատավարությունում (Դասախոսություն), ԵՊՀ, 2020
 5. Տեր-Վարդանյան Հ. ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքը քաղաքացիական դատավարությունում, 2015
 6. Պետրոսյան Ռ.Գ. Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, ԵՊՀ հրատ., Ե., 2012,
 7. Аболонин Г.О. Групповые иски. — М.: НОРМА, 2001
 8. Абушенко Д.Б., Гражданский процесс: учебник для ВУЗа, М.: Статут, 2017
 9. Бондаренко В.Е., Францифоров А.Ю., Францифоров Ю.В. Гражданский процесс. Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019
 10. Власов А.А. Гражданское процессуальное право: М.: ТК Велби, 2004
 11. ….
Պատվիրել/