Կատարողականի գնահատման ցուցանիշները պետական և մասնավոր հատվածներում. պետական հատվածում մասնավոր հատվածի փորձի տեղայնացման հնարավորություները

Գին՝ 40000դրամ
Էջերի քանակ՝ 80էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16332

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1․ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

1․1 Կատարողականի գնահատում հասկացությունը և դրա անհրաժեշտության հիմնավորումը

1․2 Կատարողականի գնահատման հիմնական տեսակները, ձևերը

ԳԼՈՒԽ 2․ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ

2․1 Կատարողականի գնահատման առանձնահատկությունները մասնավոր հատվածում (միջազգային փորձի ուսումնասիրություն)

2․2 Կատարողականի գնահատման համակարգը ՀՀ պետական կառավաման համակարգում (իրավական դաշտի վերլուծություն)

ԳԼՈՒԽ 3․ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՓՈՐՁԻ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

3․1 Մասնավոր հատվածից պետական հատված փորձի տեղայնացման ընթացքում առաջացած հաջողության գործոններն ու խոչընդոտները

3․2 Մասնավոր հատվածի հաջողված փորձի տեղայնացումը ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Նախորդ դարի կեսերից կազմակերպական մոտիվացիայի խնդիրը լայն տարածում ստացավ, ինչը մի կողմից ենթադրում էր, որ ղեկավարները, կիրառելով նյութական և ոչ նյութական խթաններ, մղում էին աշխատակիցներին կատարել տրված աշխատանքը առավել արդյունավետ և որակյալ, իսկ մյուս կողմից՝ դիտարկվում է որպես աշխատակցի ներքին ձգտում՝ բավարարել սեփական պահանջմունքները աշխատանքային գործունեության միջոցով: Ուսումնասիրությունների ընթացքում արձանագրվեց այն փաստը, որ մոտիվացիայի նվազեցման հիմնական գործոններից մեկը վարձատրության և աշխատակցի կողմից կիրառվող ջանքերի միջև կորելյացիոն խզումն է, և մոտիվացիոն համակարգի ստեղծման գործում դժվար է գերագնահատել կատարողականի և վարձատրության միջև կապի կարևորությունը:

Գրականության ցանկ

 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, 2018 թվականի մարտի 23, https://www.arlis.am/documentvievv.aspx7docicM20807
 2. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքը, 2013 թվականի դեկտեմբերի 12, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=87706
 3. «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում աշխատանքային ծրագրերի կազմման, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ աշխատանքային ծրագրերի մուտքագրման, հաստատման, այդ համակարգով կատարողականների գնահատման և կատարողականների հիման վրա պարգևատրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության N 1510-Ն որոշումը, 20 հոկտեմբերի 2011 թ., կետ 31, 32, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=71866
 4. Եդիգարյան Վ., Պետական և մունիցիպալ կառավարում, մաս 1, Եր., «Դար», 2007
 5. Եղյան Ռ., Պետրոսյան Ա., Ի՞նչ է քաղաքացիական ծառայությունը: Ուղեցույց (հարցեր և պատասխաններ), Եր., «Պետական ծառայություն», 2004
 6. Եղյան Ռ., Քաղաքացիական (պետական) ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում»: Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ հրատ., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2003
 7. Խաչատրյան Ռ. և ուրիշներ: Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լինգվա, 2015
 8. Խաչատրյան Ռ., Ռազմավարական պլանավորումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լինգվա, 2013
 9. Մելքումյան Մ., Ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2018
 10. Մրցունակության համաշխարհային զեկույց, Տնտեսություն և արժեքներ, Երևան, 2015
 11. Պետրոսյան Ա., Բայադյան Մ., Նազարյան Ա., Քաղաքացիական ծառայությունն ընդդեմ կոռուպցիայի: 100 փաստարկ», Եր., 2005
 12. ….
Պատվիրել/