Արտադրանքի թողարկման վրա կատարվող ծախսումների հաշվառումը Արմենիա Վայն -ի օրինակով

Գին՝ 22000դրամ
Էջերի քանակ՝ 44էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16333

Բովանդակություն

Ներածություն

Գրականության ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերլուծություն

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ցանկացած կազմակերպությունում տնտեսական և արտադրական գործունեությունը կապված է հումքի, պաշարների, վառելիքի, էներգիայի սպառման, աշխատավարձի վճարման, աշխատողների սոցիալական վճարների հաշվարկման, մաշվածության հաշվարկի, ինչպես նաև մի շարք այլ անհրաժեշտ ծախսերի հետ: Շրջանառության գործընթացի միջոցով այդ ծախսերը մշտապես փոխհատուցվում են կազմակերպության արտադրանքի (աշխատանքների, ծառայությունների) վաճառքից ստացված հասույթի հաշվին, որն էլ ապահովում է արտադրական գործընթացի շարունակականությունը: Արտադրանքի թողարկման վրա կատարվող բոլոր ծախսերի մեծությունը հաշվարկելու համար կազմակերպությունները դրանք միավորում են մեկ ընդհանուր ցուցանիշի մեջ՝ դրամական արտահայտությամբ։ Այդ ցուցանիշը ինքնարժեքն է:

Գրականության ցանկ

  1. Գ. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն դասագիրք, Երևան “Տնտեսագետ” 2009թ.,
  2. Գ. Խաչատրյան, Ձեռնարկության էկոնոմիկա և կառավարում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2009թ.,
  3. Կ Առաքելյան, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2003թ,
  4. Հաշվապահական հաշվառում, երկրորդ լրացված և բարեփոխված հրատարակություն, ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Երևան 2009,
  5. Анализ себестоимости продукции [Электронный ресурс] // Информационный портал Studme. – URL:https://studme.org/86469/buhgalterskiy_uchet_i_audit/analiz_sebestoimosti_produ ktsii (дата обращения 23.04.2020).
  6. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / И.М. Дмитриева [и др.]; под редакцией И.М. Дмитриевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 254 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442376.
  7. В.Я. Горфинкель, проф. Е.М. Купрякова. «Экономика предприятия»: — Москва, изд-во «ЮНИТИ», 2002г,
  8. Воронченко, Т.В. Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т.В. Воронченко. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 352 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/457079.
Պատվիրել/