Անուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառում Պռոշյանի կոնյակի գործարան

Գին՝ 22000դրամ
Էջերի քանակ՝ 44էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16334

Բովանդակություն

Ներածություն

Գրականության ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերլուծություն

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Արտադրական կազմակերպության հիմնական գործունեության ուղղվածությունը արտադրանքի արտադրությունը, աշխատանքի կատարումը, ծառայությունների մատուցումն է` դրանք հետագայում սպառողներին վաճառելու նպատակով: Արտադրության գործընթացը ձեռնարկատիրական գործառնությունների ամբողջությունն է, որը կապված է պատրաստի արտադրանքի ստեղծման, աշխատանքի կատարման և ծառայությունների մատուցման հետ: Արտադրանքի ստեղծման գործընթացում որոշվում է դրա իրական արժեքը՝ ներառյալ արտադրանքի արտադրության ծախսերի չափը:

Գրականության ցանկ

  1. Ա. Ճյուղուրյան, Կառավարչական հաշվառում, Երևան 2004թ.,
  2. Կ. Առաքելյան, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2005թ.
  3. Հաշվապահական հաշվառում, երկրորդ լրացված և բարեփոխված հրատարակություն, ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Երևան 2009,
  4. Սարգսյան, Ա. Մարջանյան, Ն. Օգանեզովա, Հաշվապահական հաշվառում, Երևան 2014թ.,
  5. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: О. А. Агеева. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/452529

  1. Арсланмурзаева Б.М.,. Ибрагимова А.Х Учет и распределение косвенных затрат // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 3.
  2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2021.
  3. Бовша Н.В. Калькулирование себестоимости продукции / Н.В. Бовша //Учет в производстве. – 2022. – №4
  4. Болотин А. А. Калькулирование себестоимости как элемент управления прибылью производственного предприятия / А. А. Болотин // Международный бухгалтерский учет. – 2022. – № 38
  5. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального образования / И.М. Дмитриева [и др.]; под редакцией И.М. Дмитриевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442376
Պատվիրել/