Միջազգային զարգացման գործակալությունները կայուն աճի և զագացման համատեքստում

Գին՝ 39500դրամ
Էջերի քանակ՝ 79էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16335

Բովանդակություն

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

1.1. Միջազգային ստանդարտները կայուն զարգացման հայեցակարգի ոլորտում

1.2. Համաշխարհային տնտեսության մեջ կայուն զարգացման հայեցակարգի իրականացման հակասությունները

ԳԼՈՒԽ 2. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Միջազգային զարգացման գործակալությունների ստեղծման պատմական անհրաժեշտությունը և դերը

2.2 Միջազգային զարգացման գործակալությունները որպես կայուն զարգացման գրավական

ԳԼՈՒԽ 3. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

3.1 ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ՄԶԳ) գործունեության հիմնական ուղղությունների դինամիկան

3.2 Ավստրիական զարգացման բանկի` որպես միջազգային զարգացման գործակալության գործունեության արդյունավետությունը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Կայուն զարգացմանն ուղղված բազմաթիվ խնդիրներ չեն կարող լուծվել միայն ազգային մակարդակով: Կայուն զարգացման ոլորտում միջազգային համագործակցության հիմնական առանձնահատկություններն են մասնակիցների շրջանակի և քննարկվող հարցերի շրջանակի ընդլայնումը, փոխգործակցության մակարդակի բարձրացումը և ամրապնդումը, դրա վրա կենտրոնացած միջազգային կազմակերպությունների և համաձայնագրերի թվի ավելացումը, ինչպես նաև տարածաշրջանային փոխգործակցությունը խորացումը։

Գրականության ցանկ

 1. Գարեգինյան Ա. Կայուն զարգացումը որպես սոցիալ-տնտեսական գլոμալ հիմնախնդիրների լուծման գործընթացի կառավարման ուղի, “Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա”, # 12 (150) դեկտեմբեր, 2012թ
 2. Երկրի զարգացման ռազմավարություն 2022-2025թթ․., USAID Armenia,
 3. Վարդանյան Ա., Տնտեսական աճի որակական բնութագրերը զարգացման համատեքստում: Եր., «Բանբեր ՀՊՏՀ», 2013 (3)
 4. Վարդանյան Գ., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2008
 5. «Наше общее будущее»: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР)”, 1987.
 6. Дорина Е., Проблемы институционализации в контексте глобальной интеграции и трансформации мировой экономики // “Вестник экономической интеграции”. 2009
 7. Дрейер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие, 2007
 8. Ланцова И. С. Корейский полуостров вгеополитических стратегиях ХХ века // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2011. № 2. С. 60–65.
 9. Мазурова Н. А. Федеральные образовательные программы США как инструмент внешней политики, 1936–1999 гг.: автореф. … канд. ист. наук. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000.
 10. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Сценарии перехода к устойчивому развитию // Экология и жизнь. – 2002. – № 5
 11. Семенюта О.Г., Дудко К.В. Устойчивый социально ответственный банковский бизнес как новая модель развития банковского дела // Финансовые исследования, 2015. № 4
Պատվիրել/