Սոցիալական գովազդային արշավների կազմակերպման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Գին՝ 24500դրամ
Էջերի քանակ՝ 49էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16336

Բովանդակություն

Ներածություն

Գրականության ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերլուծություն

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ներկա շուկայական պայմաններում գովազդը, ի լրումն տեղեկատվական ֆունկցիայի, սկսեց կատարել հաղորդակցական գործառույթ՝ ապահովելով արտադրության «հետադարձ կապ» շուկայի և գնորդի հետ՝ գովազդի ենթակա ապրանքների տեղաշարժի գործընթացի առավելագույն վերահսկման միջոցով: Գովազդը ոչ միայն ստեղծում է պահանջարկ, այլև կառավարում է այն սպառողների ընտրյալ խմբի շրջանակներում: Բացի այդ, գովազդը կերտում է պատկեր, ապրանքի «իմիջ»: Եթե ​​արտադրողներն իրենց գովազդը կենտրոնացնեն իրենց արտադրանքի համար առավել բարենպաստ պատկեր ստեղծելու վրա՝ առավել հստակորեն սահմանված անհատականությամբ, նրանք կստանան շուկայի ամենամեծ մասնաբաժինը և ամենամեծ շահույթը: Ինչպես օրինակ, ամբողջ աշխարհում Adidas-ի արտադրանքը կապված է առողջ ապրելակերպի և սպորտային հաջողությունների հետ։

Գրականության ցանկ

 1. Գովազդի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 2, https://www.arlis.am/
 2. Кармин А., Психология рекламы.- СПб.:изд. ДНК, 2004. – 512 с
 3. Картенюк А.В. Современные рекламные технологии. Коммерческая реклама: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2001. – 158 с.
 4. Картенюк А.В. Современные рекламные технологии. Коммерческая реклама: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 2001. – 320 с.
 5. Кейплз Дж. Проверенные методы рекламы. М.: Карьера Пресс,2011. — 421 с
 6. Кузнецов П.А. Социальная реклама. Теория и практика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 17
 7. Симонова А.К. Реклама в процессе детерминации социального поведения личности: автореф. дисс. канд. социол. наук. Екатеринбург, 2010.- С 5.
 8. Ученова В. В., Старых Н. В. Социальная реклама. М.: Индекс Медиа, 2006. 304 с.
 9. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы, или Метаморфозы рекламного образа. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 336 с.
 10. Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR-кампании: Методология и технология: Учеб. пособие. Спб.: Роза мира, 2012. – с 49
 11. Шомели Ж., Уисман Д. Связи с общественностью. 9-е изд. /Пер. с франц. под ред. Г. Е. Алпатова. — СПб.: Издательский Дом «Нева», 2013. –с. 35
Պատվիրել/