Հարկային բեռի բաշխումը ՀՀ-ում, հարկատարության ցուցանիշի վերլուծությունը և գնահատումը

Գին՝ 26000դրամ
Էջերի քանակ՝ 52էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16337

Բովանդակություն

Ներածություն

Գրականության ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերլուծություն

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Պետության կողմից տնտեսության վրա ազդելու կարևորագույն և ազդեցիկ լծակներից է հանդիսանում հարկային քաղաքականությունը, որը պետության տնտեսական և սոցիալական քաղաքականության բաղկացուցիչ մասն է: Հենց հարկային քաղաքականությունն է բնորոշում ձևավորվող հարկային համակարգի բնույթն ու նպատակները: Վերջինս էլ, լինելով համեմատաբար ինքնուրույն ու անկախ, կոչված է ապահովելու երկրի բյուջետային համակարգն անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներով: Դրան է վերապահված նաև տնտեսական աճի խթանման ֆունկցիան: Այս երկու գործառույթների իրականացման միջև ճիշտ և օպտիմալ հարաբերակցության որոշումը մշտական հարց է հանդիսանում հարկման տեսությունում՝ դառնալով բազմաթիվ քննարկումների առարկա

Գրականության ցանկ

 1. Ալավերդյան Յու., Ավետիսյան Ի., Մկրտչյան Ա. «ՀՀ ֆինանսավարկային համակարգը»: Երևան, «Հայաստան», 1996թ.
 2. Ալավերդյան Յու., «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգը», Երևան 2003թ.
 3. Աղքատության ու գոյատևման պատկերը. հասարակության շերտավորման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում: ՄԻԺԻ, Oxfam, Երևան, 2003թ.
 4. Ալավերդյան Յու. և ուրիշներ, «Հայաստանի Հանրապետության համախմբված բյուջե» Երևան 2007թ.
 5. Անդրեասյան Բ. «Համայնքների տնտեսական հիմնախնդիրները և դրանց օրենսդրաիրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» // Երևան, 1998թ. էջ 4-16:
 6. Ավագյան Ս. «Բյուջետային համակարգը տնտեսական քաղաքականության խաչմերուկներում» // Երևան, 1997թ.
 7. Ավետիսյան Ի. Ա. «Տնտեսավարման ֆինանսավարկային համակարգը» // «Տնտեսագետ», Երևան, 1993թ. 53 էջ
 8. Բադանյան Լ. Հ. «Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը արտադրական կազմակերպություններում», Երևա, 1997թ.
 9. Բադանյան Լ. Հ. «Ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ֆինանսներ»: ՈՒսումնամեթոդական նյութերի և խնդիրների ժողովածու, «Տնտեսագետ», Երևան 2002թ.
 10. Բադանյան Լ. Հ. և ուրիշներ «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ», Երևան 2007թ.
 11. ….
Պատվիրել/