Բեռների ապահովագրության առանձնահատկություները և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Գին՝ 26000դրամ
Էջերի քանակ՝ 52էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16340

Բովանդակություն

Ներածություն

Գրականության ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերլուծություն

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ազգային ապահովագրության համակարգի զարգացումը և քաղաքակիրթ ապահովագրական հարաբերությունների ձևավորումը շուկայական ենթակառուցվածքների ձևավորման մակրոտնտեսական կարևոր խնդիրներից են։ Ապահովագրության դերն ու նշանակությունը սկզբունքորեն աճում է՝ կապված շուկայական հարաբերությունների և գործարար ակտիվության խթանման, ներդրումային միջավայրի բարելավման և ռիսկերից պաշտպանվելու հնարավորությունների ընդլայնման ու նոր տնտեսական, սոցիալական, տեղեկացված միջավայրի ձևավորման հետ։

Գրականության ցանկ

  1. Կ. Կիրակոսյան «Ապահովագրական գործ»: Ուս. ձեռնարկ, 2-րդ հրատ.-Եր.: Կռունկ, 2011, էջ 11:
  2. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2023թ․ հունվար-դեկտեմբերին, https://armstat.am/file/article/sv_12_23a_124.pdf
  3. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2023թ․ հունվար-դեկտեմբերին, https://armstat.am/file/article/sv_11_23a_124.pdf Ճուղուրյան Ա., Աբգարյան Կ. «Ապահովագրական գործ», «Օրենք և իրականություն, Երևան, 2007թ., էջ 194
  4. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2023թ․ հունվար-նոյեմբերին,
  5. Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф. “Страхование”, Москва., “ИНФРА-М”, 2016, էջ. 29:
  6. Гвозденко А. А. “Страхование”: учебник, Москва.: ООО “ТК Велби”. ООО “Издательство Проспект”, 2016, էջ 8., Haueter N. V., The history of insurance, Zurich, 2013, էջ 8:
Պատվիրել/