Դրամական հոսքերի կառավարումը (բակային ոլորտում ) Ակբա -ի օրինակով

Գին՝ 23000դրամ
Էջերի քանակ՝ 46էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16341

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

1.1 Դրամական հոսքերի դասակարգումը

1.2 Դրամական հոսքերի վերլուծության տեղեկատվական հիմքերը

ԳԼՈՒԽ 2. ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

2.1 Դրամական հոսքերի կառավարման նպատակադրումները

2.2 Ուղղակի եղանակով դրամական հոսքերի կառավարումը

2.3 Անուղղակի եղանակով դրամական հոսքերի կառավարումը

ԳԼՈՒԽ 3. ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

3.1 Դրամական հոսքերի կարգաբերման մոտեցումները ֆինանսական կայունության տեսանկյունից

3.2 Դրամական միջոցների արդյունավետության գնահատումը կառավարման նպատակադրումների համատեքստում

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Ժամանակակից շուկայական պայմաններում կազմակերպությունների գոյության և հետագա զարգացման նախադրյալ է հանդիսանում դրամական միջոցների առկայությունը և դրանց արդյունավետ օգտագործումը: Նման պարագայում ֆինանսական վերլուծության հիմնախնդիրներից է հանդիսանում անհրաժեշտ ծավալով կապիտալի ներդրումը դրամական միջոցների տեսքով՝ հաշվետու ժամանակաշրջանում առավելագույն ծավալի դրամական միջոցների ստացման նպատակով և հետագայում այդ միջոցների արդյունավետ օգտագործման կազմակերպումը: Կազմակերպության ֆինանսական միջոցների շարժը արտացոլվում է դրամական միջոցների հոսքերի միջոցով:

Գրականության ցանկ

 1. Ակբա Բանկ ԲԲԸ-ի ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ 2022թ., 2021թ.
 2. Ակբա Բանկ ԲԲԸ-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն 2021թ.
 3. Ա. Գ. Ճուղուրյան Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում, Երևան 2004թ
 4. Բադանյան Լ., Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան 2007թ.,
 5. Антикризисное управление:/ Е.П. Жарковская, Б.Е.Бродский. — М.: Омега — Л,2014. — 336с,
 6. Ангеловская, А. А. Анализ формирования денежных потоков по МСФО и российским стандартам / А. А. Ангеловская // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 3.
 7. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е.Корпоративные финансы. — СПб: Питер,2015. — 592с.,
 8. Бычкова, С. М., Бадмаева, Д. Г. Методика анализа денежных средств и денежных потоков организации / С. М. Бычкова, Д. Г. Бадмаева // Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 21.
 9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800с.
 10. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии. — М.: Филинъ, 2014.,
 11. Грищенко Ю.И. Организация и управление денежными потоками от финансовой деятельности компании // Справоч- ник экономиста. 2008. ¹ 12 (2102).,
 12. ….
Պատվիրել/