Անշարժ գույքի հասարակական նշանակության օբյեկտների վարձակալության շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները

Գին՝ 18500դրամ
Էջերի քանակ՝ 37էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16343

Բովանդակություն

ԳԼՈւԽ 1 ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

11 Հասարակական նշանակության օբյեկտների բնութագրերը և առանձնահատկությունները

12 Հասարակական նշանակության օբյեկտների դասակարգումը

121Բնակչության սոցիալական սպասարկման համար նախատեսված շենք շինություններ

122 Վարչական ու հասարակական կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեսված շենքերը և շինությունները

ԳԼՈՒԽ 2. ՀՀ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1. Անշարժ գույքի վարձակալության սկզբունքները և առանձնահատկությունները

2.2. Անշարժ գույքի շուկայում հասարակական նշանակության օբյեկտների վարձակալության տենդեցները

221 Երևան քաղաքի հասարակական նշանակության օբյեկտների վարձակալության շուկայի զարգացման միտումները

222 ՀՀ մարզերի հասարակական նշանակության օբյեկտների վարձակալության շուկայի զարգացման միտումները

Հատված

Անշարժ գույք են համարվում հողամասերը, ընդերքի մասերը, մեկուսի ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա շենքերը, շինությունները և հողին ամրակցված այլ գույքը, այսինքն` այն օբյեկտները, որոնք անհնար է հողից անջատել` առանց այդ գույքին կամ հողամասին վնաս պատճառելու կամ դրանց նշանակության փոփոխման, դադարման կամ նպատակային նշանակությամբ հետագա օգտագործման անհնարինության:

Գրականության ցանկ

  1. Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: Учебное пособие. М.: МГИУ, 2013. с. 132
  2. ՀՀՇՆ 31-03-»ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 10 դեկտեմբերի 2020 թվականի N 95-Ն
  3. Асаул А. Н., Иванов С. Н., Старовойтов М. К. Экономика недвижимости: учебник для вузов. — 3-е изд., исправл.: АНО «ИПЭВ», 2009. -с. 58
  4. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 29-Ի N 757-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, 15 ապրիլի 2021 թվականի N 600-Ն
  5. Ստեփանյան Ս.Շ. Հովհաննիսյան Վ.Փ. Գրիգորյան Ա.Լ. Անշարժ գույքի էկոնամիկա և կառավարում: Ուս. ձեռնարկ, Երևան, 2007, ԵրՃՇՊՀ հրատ., էջ 97:
  6. Հովսեփյան Վ., Ազգային տնտեսություն, Երևան, 2014:
  7. Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն- https://www.cadastre.am/page/real_estate_market
  8. ….
Պատվիրել/