Դոլարիզացիայի մակարդակը և դրա նվազեցման ուղիները ՀՀ բանկային համակարգում

Գին՝ 25000դրամ
Էջերի քանակ՝ 50էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16344

Բովանդակություն

Ներածություն

Գրականության ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերլուծություն

Դոլարիզացիայի մակարդակը և դրա նվազեցման ուղիները ՀՀ

բանկային համակարգում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Դոլարիզացիան տնտեսական տեսության ավանդական խնդիրներից չէ և, հետևաբար, ավելի քիչ հայտնի և ավելի քիչ ուսումնասիրված երևույթ է: Ուստի, խորը վերլուծություն կատարելուց առաջ անհրաժեշտ է ներկայացնել երևույթը, դրա տեսական ուսումնասիրվածության մակարդակը, Այդ հետազոտությունների ավանդական տեսական հիմքերը, ինչպես նաև երևույթի ընդհանուր Գործնական զարգացումը տարբեր երկրներում և հատկապես Հայաստանում: Ընդ որում, հիմնահարցի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ նույնիսկ նշված հարցերը դեռևս բավարար չափով ուսումնասիրված չեն և տարաձայնություններ են առաջացնում:

Գրականության ցանկ

  1. Դալլաքյան Ա․, Գրիգորյան Վ․ — «Դոլարայնացման շարժառիթները Հայաստանում» / ԱՓ 08/08-01 Բանբեր ՀՀ Կենտրոնական բանկի ; Երևան 2008
  2. Թադևոսյան Զ․Ա․, Գալոյան Դ․Ռ — «Միջազգային տնտեսագիտություն․տեսություն և քաղաքականություն» / Հեղինակային հրատարակություն ; Երևան 2015․
  3. Պապոյան Է․Ս․ – «Տնտեսության դոլարիզացիան, դրա հետևանքները և հաղթահարման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով)» / Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Ինստիտուտ; Երևան 2003․
  4. Айвазян С. А., Бродский Б. Е., Сандоян Э. М., Восканян М. А., Манукян Д. Э. Макроэконометрическое моделирование экономик России и Армении. // Прикладная Эконометрика № 30 (2) 2013,
  5. Coricelli, F., Égert B., MacDonald R., ”Monetary Transmission Mechanism in
  6. Central and Eastern Europe: Surveying the Empirical Evidence», MNB Working Papers, 2006,
  7. ….
Պատվիրել/