Նախագծի մինչներդրումային փուլի բնութագրությունը

Գին՝ 3600դրամ
Էջերի քանակ՝ 18էջ
Կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 2185

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Նախագծի մինչներդրումային ուսումնասիրությունները
2. Նախագծի կենսագործունեության և ֆինանսական իրացվելիության գնահատումը
Եզրակացություն

Հատված

«Նախագիծ» հասկացությունը միավորում է գործունեության տարաբնույթ տեսակներ, որոնք բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով, որոնցից առավել ընդհանուրներն են հետևյալները.

  1. կոնկրետ նպատակների, որոշակի արդյունքների հասնելու հակվածությունը,
  2. բազմաթիվ, փոխադարձորեն կապված գործողությունների կոորդինացված իրականացում,
  3. ժամանակի տևողության սահմանափակվածությունը՝ որոշակիացված սկզբով և ավարտով: Նախագծի տարբերությունը արտադրողական համակարգից կայանում է նրանում, որ նախագիծը հանդիսանում է միանվագ, ոչ պարբերաշրջանային գործունեություն: Իսկ արտադրության սերիական թողարկումը չունի ժամանակային տեսանկյունից նախապես սահմանված ավարտ և կախված է միմիայն պահանջարկի առկայությունից և մեծությունից: Երբ վերանում է պահանջարկը, արտադրական պարբերաշրջանը ավարտվում է: Արտադրական պարբերաշրջանները մաքուր ձևով չեն հանդիսանում նախագծեր: Նախագիծը, որպես գործողությունների համակարգ, գործում է այնքան ժամանակ, որքան որ պահանջվում է վերջնական արդյունքին հասնելու համար: Նախագծի հայեցակարգը, սակայն, չի հակասում կազմակերպության կամ ֆիրմայի հայեցակարգին և լիովին համատեղելի են իրար հետ: Ավելին, նախագիծը հաճախ դառնում է կազմակերպության գործունեության հիմնական ձևը:

Գրականության ցանկ

1. Ե. Պարսեղյան, Իրական ինվեստիցիաների (կապիտալ ներդրումների) արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների համակարգը, Երևան 2003,
2. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթ, դասագիրք ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար, Երևան 2009
3. И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Управление проектами, Москва 2004,
4. Ципес Г. Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт./ Г. Л. Ципес, А. С. Товб. – М: Олимп-Бизнес, 2005 г.
5. Локк Д. Основы управления проектами./ Д. Локк. – М: Hippo, 2004.
6. И.В.Сергеев, И.И.Веретенникова. Организация и финансирование инвестиций. М., “Финансы и статистика”, 2001,

Պատվիրել/