ՀՀ տնտեսության արտաքին մրցունակության բարձրացման խնդիրները և դրանց վիճակագրական վերլուծությունը

Գին՝ 38500դրամ
Էջերի քանակ՝ 77էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 2378

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տնտեսության մրցունակության գնահատման մեթոդաբանական մոտեցումները
1.1 Մրցունակության էությունը և տնտեսագիտական բովանդակությունը
1.2 Մրցունակության գնահատման մոտեցումների համեմատական վերլուծությունը
Գլուխ 2. ՀՀ տնտեսության արտաքին մրցունակության գնահատման տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը
2.1 ՀՀ տնտեսության մրցունակության վրա ազդող գործոնների վիճակագրական վերլուծությունը
2.2 ՀՀ վարկանիշի դինամիկայի ուսումնասիրությունն ըստ գլոբալ մրցունակության ինդեքսի
2.3 ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման ուղիները
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելված

Հատված

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ժամանակակից փուլում յուրաքանչյուր պետության համար լուրջ հիմնախնդիր է ազգային տնտեսության մրցունակության ապահովումը, որը բնութագրում է տնտեսական համակարգի զարգացման մակարդակը և պայմանավորում է երկրի դիրքերը միջազգային շուկայում: Տնտեսության մրցունակությունը հնարավորություն է տալիս նախադրյալներ ստեղծել քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական տարբեր խնդիրների արդյունավետ լուծման համար, ապահովել հայրենական ապրանքների իրացման բարենպաստ պայմաններ, ձևավորել սպառողական նախապատվություններ ազգային արտադրանքի նկատմամբ և զբաղեցնել ավելի շահեկան դիրքեր համաշխարհային շուկայում: Վերջին հաշվով, այն նպաստում է հասարակության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը և երկրի տնտեսական զարգացման հնարավորությունների ընդլայնմանը: Պատահական չէ, որ մրցունակության տարբեր բաղադրիչներից իր կարևորությամբ հատկապես առանձնանում է ազգային տնտեսության մրցունակությունը, քանի որ շուկայական հարաբերությունների զարգացման և համաշխարհային շուկայում մրցակցության շարունակական խորացման պայմաններում այն երկրի տնտեսական զարգացման առավել կարևոր գործիքներից մեկն է հանդիսանում: Ազգային տնտեսության մրցունակությունը այնպիսի պայմանների և գործոնների համախումբ է, որն ապահովում է պետության տնտեսական համակարգի կայուն և հաշվեկշռված զարգացումը:

Գրականության ցանկ

1. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց 2017, Տնտեսություն և արժեքներ հետազոտական կենտրոն 2017 թ.:
2. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց 2011−2012, «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն 2012թ.:
3. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, Երևան 2007թ.:
4. Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային օրենսդրության իրավական ակտերի ժողովածու: Երևան 2006:
5. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2018, ՀՀ ՎԿ Երևան 2018:
6. Նազարյան Գ.Ա., Փախլյան Ա.Ա., «Արտաքին առևտրի արդյունավետության բարձրացումն ըստ Կիոտոյի միջազգային կոնվենցիայի» հոդված, ՀՊՏՀ Բանբեր, № 1(19), Երևան 2010, էջ 80−92, 13 էջ:
7. May В. Экономический рост и постиндустриальные вызовы // Проблемы теории и практики прогнозирования. 2003, №1.
8. Абалкин Л.И. Логика экономического роста. М., 2002.
9. Алещенко В.В. Теоретико-методологические вопросы конкурентоспособности экономической системы // Маркетинг в России и за рубежом. 2005, №1.

Պատվիրել/