Մաքսային կանոնների խախտումը և դրանց վերաբերյալ վարչաիրավական գործընթացները ՀՀ-ում

Գին՝ 41000դրամ
Էջերի քանակ՝ 82էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 2385

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսային խախտումների էությունը և նշանակությունը
1.1 Մաքսային խախտումների հասկացությունը և կազմը
1.2 Պատասխանատվությունը մաքսային կանոնների խախտման համար
Գլուխ 2. Մաքսանենգությունը` որպես մաքսային կանոնների խախտման տեսակ
2.1 Մաքսանենգության էությունը, ձևերը և տեսակները
2.2 Մաքսանենգության դեմ պայքարի իրականացման փորձը զարգացած երկրներում
Գլուխ 3. Մաքսանենգությունը և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
3.1 Մաքսանենգության դեմ պայքարի իրականացման խնդիրները ՀՀ-ում
3.2 Մաքսային կանոնների խախտման խնդիրները և դրանց բարելավման ուղիները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Արտաքին տնտեսական հարաբերություններում մաքսային իրավահարաբերությունների մասնակիցները միշտ չէ, որ մաքսային գործառույթներն իրականացնում են սահմանված իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Հաճախակի նրանց գործողությունները, երբեմն էլ անգործությունը տեղիք են տալիս մաքսային կանոնների կամ մաքսային օրենսդրությամբ ամրապնդված այս կամ այն իրավական ակտի պահանջների խախտումների, որոնք ըստ հասարակական վտանգավորության աստիճանի և պետությանը հասցված վնասի չափերի դասվում են մաքսային, վարչական կամ քրեական իրավախախտումների շարքին: Անկախ պետությունների արտաքին տնտեսական հարաբերությունները կարգավորող միջազգային իրավական ակտերից և պայմանագրերից, պետությունների ներտնտեսական մաքսային հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրության համակարգման աստիճանից, մաքսային իրավախախտումները տարաբնույթ են, և կարգավորվում են ինչպես մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության ու ներգործության միջոցներով, այնպես էլ կիրառվում է վարչական և քրեական պատասխանատվությունը, վերջիններիս ներհատուկ պատասխանատվության ու պատժամիջոցների համակարգով:

Գրականության ցանկ

1. Մաքսային կարգավորման մասին ՀՀ օրենք, Երևան 2014թ.
2. ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, ուժի մեջ է մտել 2018թ.
3. ՀՀ ՊԵԿ տարեկան հաշվետվություն 2018թ.,
4. Կ. Ա. Միքայելյան Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան 2004թ,
5. Մաքսային գործի հիմունքներ, ուսումնական ձեռնարկ Ա. Ճուղուրյանի խմբագրությամբ, Երևան 2010թ.,
6. Агапова А.В. Таможенный аудит: государственный контроль или предпринимательская деятельность: Ученые записки Санкт-Петербурского имены В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2011, N2 2 (39),
7. Голубь А.А. Таможенная ревизия в системе форм таможенного контроля. Вестник АГТУ, 2006, №5 (34)
8. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В. Рыбалкин, Ю. Шербанин, Л. Балдин и др. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2000 стр 144
9. Милухова Н.К., Полежаева Н.В., Логистические системы в глобальной экономике. 2015, № 5,

Պատվիրել/