Մաքսային հսկողության արդյունավետությունը և դրա բարձրացման խնդիրները ԵԱՏՄ շրջանակներում

Գին՝ 39000դրամ
Էջերի քանակ՝ 78էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 2386

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսային հսկողության կազմակերպման տեսական հիմքերը
1.1 Մաքսային հսկողության էությունը և ձևերը
1.2 Մաքսային հսկողության իրականացման ընթացակարգերը և հիմնական սկզբունքները
1.3 Մաքսյին հսկողության իրականացման միջազգային փորձը
Գլուխ 2. Մաքսային հսկողության իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2.1 Մաքսային հսկողությունը որպես մաքսային գործընթացների կարևորագույն բաղադրիչ
2.2 Ռիսկերի կառավարման համակարգը մաքսային հսկողության իրականացման ընթացքում
2.3 Մաքսային ստուգումը՝ որպես հետբացթողումային հսկողության կարևորագույն ձև
Գլուխ 3. Մաքսային հսկողության իրականացման բարելավման ուղիները ԵԱՏՄ անդամակցության համատեքստում
3.1 Մաքսային ստուգումների արդի վիճակի վերլուծությունը ՀՀ-ում
3.2 Մաքսային հսկողության կազմակերպման և օրենսդրական դաշտի բարելավման ուղիները ԵԱՏՄ շրջանականերում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Արտաքին տնտեսական գործունեությունը (ԱՏԳ) և առաջին հերթին արտաքին առևտուրը կապված են ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց կողմից երկրի մաքսային սահմանով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման հետ: Ըստ որում՝ ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները ենթակա են մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպման: Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող միասնական մաքսային քաղաքականությունը հանդիսանում է ՀՀ տնտեսական համընդհանուր քաղաքականության անբաժանելի մասը, և դրա նպատակներից մեկը ՀՀ մաքսային սահմանով տեղափոխվող և մաքսային տարածքում արդեն տեղափոխված ապրանքների ու տրանսպորտային միջոցների մաքսային հսկողությունն է: ԱՏԳ շնորհիվ պետությունը հնարավորություն է ունենում ձևավորել իր բյուջետային եկամուտները, ձեռք բերել անհրաժեշտ սարքավորումներ, հումք, նյութեր, առաջատար տեխնոլոգիա և այլ ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսության վերակառուցման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, ներքին արտադրության ապրանքների արտահանման, արտաքին քաղաքականության իրականացման համար` այն համաձայնեցնելով գործունեության այլ ուղղությունների հետ:

Գրականության ցանկ

1. ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգիրք, 2017թ.
2. Մաքսային կարգավորման մասին ՀՀ օրենք, 2014թ.,
3. «Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման եվ ներդաշնակեցման մասին» Կիոտոյի միջազգային կոնվենցիա, ԱԳՆՊՏ 2014.04.30/1(27) այսուհետ՝ Կոնվենցիա
4. «Մաքսային միության անդամ պետություններում մաքսային հսկողության և ձևակերպման կարգի մասին» 12.12.2008թ. համաձայնագիր
5. Голубь А.А. Таможенная ревизия в системе форм таможенного контроля. Вестник АГТУ, 2006, №5 (34),
6. Կ. Ա. Միքայելյան Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան 2004թ.,
7. Ղազինյան Գ.Ս., Վաղարշյան Ա.Գ. Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը: Հին շրջանից մինչև մեր օրերը/ ԵՊՀ.- Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014թ. էջ 247
8. Азарова Ю.Ф., Баландиной Г.В. Комментарий к таможенному кодексу Российской Федерации — Москва: Норма, 2004
9. Агапова А.В. Таможенный аудит: государственный контроль или предпринимательская деятельность: Ученые записки Санкт-Петербурского имены В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2011, N2 2 (39),

Պատվիրել/