Ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղիները ՀՀ գինեգործության ոլորտում

Գին՝ 41000դրամ
Էջերի քանակ՝ 82էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 2390

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ներրդումային միջավայրի առանձնահատկությունները ՀՀ — ում
1.1. ՀՀ ներդրումային միջավայրի ձևավորման հիմնական գործոնները
1.2. ՀՀ ներդրումային միջավայրի բնութագրիչ գծերը
Գլուխ 2. ՀՀ գինեգործության լորտի ներդրումային հիմնախնդիրները
2.1. ՀՀ գինեգործության ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները
2.2. Գինեգործության ոլորտի ներդրումային միջավայրի վերլուծությունը
Գլուխ 3. ՀՀ գինեգործության ոլորտի ներդրումային հիմնախնդիրների լուծման ուղիները
3.1. ՀՀ գինեգործության ոլորտի ձեռնարկությունների ներդրումային գործունեության հիմնախնդիրները և խոչընդոտները
3.2. Ներդրումային միջավայրի բարելավումը որպես գինեգործական արտադրանքի արտահանման հիմնական նախադրյալ
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ելնելով այն հանգամանքից, որ գինու համաշխարհային սպառման ծավալները վերջին տարիներին անընդհատ աճում են, կարող ենք նշել, որ գինեգործությունը հետագայում ևս մնալու է եկամուտ ապահովող ամենակարևոր հոդվածներից ինչպես արտադրող երկրների, այնպես է ամբողջ աշխարհի կտրվածքով: Գինու և գինեգործության ոլորտում ծագման երկիրն առանցքային դեր է խաղում գինու իմիջի ստեղծման և շուկայում հաջող կայացման համար: Այլ կերպ ասած՝ դա երկրի բրենդինգ է: Արևմտյան Եվրոպան և, հատկապես, Ֆրանսիան, Իսպանիան և Իտալիան դարեր շարունակ հայտնի են իրենց արտակարգ գինիներով և խաղողագործությամբ՝ առաջատար դիրք զբաղեցնելով համաշխարհային գինեգործության ոլորտում: Վերջին տարիներին, սակայն, իրավիճակը փոփոխվում է. ի հայտ են գալիս նոր գինեգործական տերություններ, ինչիսիք են Չիլին և Ավստրալիան, իսկ ավելի փոքր երկրների՝ ինչպիսիք են Մակեդոնիան և Վրաստանը, արտադրողներ փորձում են տեղ զբաղեցնել գինու միջազգային շուկայում:

Գրականության ցանկ

1. Խաղողից հումքով ոգելից խմիչքների մասին ՀՀ օրենքը, 06.10.2008:
2. Գինեգործության իրականացման ծանուցման մասին ՀՀ օրենք, 13.11.15:
3. Հաշվետվություն «Հայաստանում խաղողագործության և գինեգործության շուկայի հետազոտության թարմացում», Երևան 2017:
4. Հարությունյան Հ., Չատինյան Ռ., Ագրարային ոլորտի կառուցվածքը և բարեփոխումների ուսումնասիրությունը, Էկոնոմիկա, 2000, N 12:
5. 2018թ. ՀՀ Պետական բյուջեի ուղերձ-բացատրագիր
6. Հայաստանի Հանրապետության գյուղի եվ գյուղատնտեսության 2015-2025 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարություն:
7. ՀՀ Կառավարության 2017-2019թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր:
8. ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, Ն.Ճաղարյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրաման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Երևան 2015:
9. Ա.Պետրոսյան, Օտարերկրյա ներդրումների վիճակագրական պատկերը ՀՀ-ում, Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #11-12(195-196),2016:
10. Խ.Իգիթյան, ՕՈՒՆ-երի հոսքերի վերլուծությունը որպես տարածաշրջանային համեմատության նկարագիր, Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #11-12(195-196),2016:

Պատվիրել/