Ռիսկերի դասակարգումը և կառավարումը արդյունաբերական արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի փուլերում

Գին՝ 38000դրամ
Էջերի քանակ՝ 76էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 2404

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Արդյունաբերական արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի կառուցվածքը և դրա կատարելագործման ուղիները
1.1 Արդյունաբերական արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի կառուցվածքի ձևավորման առանձնահատկությունները
1.2 Արդյունաբերական արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի փուլերի հիմնական բնութագրերը
1.3 Արդյունաբերական արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի կառուցվածքի կատարելագործման ուղիները
Գլուխ 2. Ռիսկերի վերլուծությունը և դասակարգումը արդյունաբերական կազմակերպությունում ու դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները թողարկվող արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի առանձին փուլերում
2.1 Տնտեսական ռիսկերի հասկացությունը և դրանց կառուցվածքային բնութագրերը
2.2 Ռիսկերի տեսակները և դասակարգումը արդյունաբերական կազմակերպությունում
2.3 Ռիսկերի դասակարգումը սննդի արդյունաբերության ոլորտում թողարկվող արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի առանձին փուլերում
Գլուխ 3. Ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի փուլերում («Աշտարակ կաթ» կազմակերպության օրինակով )
3.1 «Աշտարակ կաթ» կազմակերպության հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը
3.2 Ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները «Աշտարակ կաթ» կազմակերպությունում և դրա կատարելագործման ուղիները արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի փուլերում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Արտադրության կազմակերպում: Ուս. ձեռնարկ / Պ.Ա. Քալանթարյան; Մասն. խմբ.՝ Գ.Ե. Կիրակոսյան, Երևան 2004թ.,
2. Պ. Քալանթարյան, Արտադրական բիզնեսի կազմակերպում, Երևան 2005,
3. Սարգսյան Ա., Սնանկացման ռիսկի գնահատման որոշ մոդելների ճշգրտության համեմատական վերլուծությունը ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2 (152), 2013,Զաքարյան Ա. Ե., Մարքեթինգի հիմունքներ, Երևան 2013
4. Գ. Խաչատրյան, Ձեռնարկության էկոնոմիկա և կառավարում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2009թ.,
5. Պ. Քալանթարյան Արտադրական բիզնեսի կազմակերպում Երևան Տնտեսագետ 2005թ.,
6. Ендовицкий Д.А., Щербаков М.В., Диагностический анализ финансовой несостоятельности организаций, Учебное пособие, М.: Экономисть, 2007., Дойль П, Штерн Ф., Маргетинг, менеджмент и стратегии, 4-ое издание, Питер 2007,
7. Давыдова Г.В., Беликов А.Ю., Методика количественной оценки риска банкротства предприятий, Управление риском, 1999. #3, с. 13-20

Պատվիրել/