Սոցիալական մարքեթինգի զարգացման ուղիները ՀՀ-ում (կազմակերպության օրինակով)

Գին՝ 40000դրամ
Էջերի քանակ՝ 80էջ
Աշխատանքի տեսակ՝
Աշխատանքի ID` 2405

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Սոցիալական մարքեթինգի էությունը և հիմնական առանձնահատկությունները որպես մարքեթինգի առանձին ճյուղ
1.1 Սոցիալական մարքեթինգի տեսա — մեթոդաբանական դրույթներն ու հիմնական հայեցակարգերը
1.2 Սոցիալական մարքեթինգը որպես սոցիալական նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման տեխնոլոգիա և որպես բիզնեսի սոցիալական միավորի պատասխանատու
1.3 Սոցիալական մարքեթինգի հիմնական տեսակներն ու դրանց առանձնահատկությունները
Գլուխ 2. Սոցիալական մարքեթինգը որպես հասարակական կազմակերպությունների գործունեության շարժիչ ուժ
2.1 Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության կարգավորման իրավական հիմքերը ՀՀ — ում
2.2 Սոցիալական մարքեթինգը որպես հասարակության սոցիալական ոլորտը կարագվորող գործիք
2.3 Սոցիալական մարքեթինգի կիրառման առանձնահատկությունները հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններում
Գլուխ 3. Սոցիալական մարքեթինգի կիրառման առանձնահատկությունների և հեռանկարների մրցակցային ուսումնասիրությունները Բարի Մամա ՀԿ-ի օրինակով
3.1 Սոցիալական գործունեության առանձնահատկությունները Բարի Մամա ՀԿ — ում
3.2 Սոցիալական գործունեության իրականացման դրսևորումները Օրրան ՀԿ-ում
3.3 Սոցիալական գործունեության իրականացման ռազմավարությունների համեմատական վերլուծությունը Օրրան և Բարի Մամա հասարակական կազմակերպություններում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ժամանակակից հասարակությունների քաղաքական կյանքում քաղաքացիների համընդհանուր շահերն ու պահանջմունքները չեն կարող իրացվել միայն պետական իշխանության ինստիտուտների կամ քաղաքական կուսակցությունների միջոցով: Այս գործում հսկայական դեր ունեն քաղաքացիների ամենատարբեր ինքնաղեկավարվող միությունները՝ հասարակական կազմակերպությունները, միավորումները, բարեգործական միությունները, կրոնական խմբավորումները, արհեստակցական խմբերը և այլն: Դրանք հասարակական-քաղաքական գործընթացների բնականոն զարգացման անհրաժեշտ պայման են և քաղաքացիական հասարակության զարգացման կարևոր ցուցիչ: Քաղաքացիական հասարակության համակարգում ոչ կառավարական կազմակերպությունների տեղն ու դերը քաղաքագիտության տեսական և գործնական հիմնախնդիրներից է:

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ Սահմանադրություն, 1995:
2. Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքը,04.12.2001 թ.
3. Հայաստանի ՀԿ սեկտորի գնահատում, Եր., 2004:
4. Հովհաննիսյան Հ., ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ռազմավարության հայեցակարգ, Եր., 2014, էջ 34:
5. Հովհաննիսյան Ա., Մենեջմենթի հիմունքներ, Երևան 2015:
6. Սուվարյանի Յու. ընդ. խմբ., Մենեջմենթ, Եր.: Տնտեսագետ, 2016:
7. Քաղաքացիական հասարակության ինդեքս: Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը, անցումային փուլից դեպի համախմբում: Վերլուծական զեկույց, Եր., 2010:
8. Амджадин Л., Социальная составляющая современной экологической политики: экологически ответственный бизнес // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2004. — № 1. — С. 64.
9. Акимов Д.И., Концепция социального маркетинга: проблемы обмена и технологизации управления социальными процессами // Грани 2007, С. 108.

Պատվիրել/