Վճարման կարգադրությունը քաղաքացիական դատավարությունում

Գին՝ 37500դրամ
Էջերի քանակ՝ 75էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 2408

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Վճարման կարգադրություն արձակելու գործերի վարույթի հասկացությունը և հարուցման դատավարական կարգը
1.1 Վճարման կարգադրություն արձակելու վարույթի էությունը և թույլատրելիության պայմանները
1.2. Վճարման կարգադրություն արձակելու վարույթի հարուցումը
Գլուխ 2. Վճարման կարգադրություն արձակելու քաղաքացիադատավարական կարգը և վարույթի առանձնահատկությունները
2.1. Վճարման կարգադրություն արձակելու դիմումը մերժելու հիմքերը և հետևանքները
2.2. Վճարման կարգադրություններ արձակելու վարույթում պարտապանի կողմից առարկություններ ներկայացնելու և չներկայացնելու դատավարական հետևանքները
2.3. Վճարման կարգադրությունը որպես դատական ակտ և դրա ձևն ու բովանդակությունը
Գլուխ 3. Վճարման կարգադրությունը բողոքարկելու հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ողջամիտ ժամկետում իր գործի քննության իրավունքն անձի արդար դատաքննության իրավունքի կարևոր բաղադրատարրերից մեկն է, որի խախտումը սոցիալական մեծ չարիք է: Վերջինս անդառնալի վնաս է պատճառում ոչ միայն դատական քննության առարկա վեճի մասնակիցներին, այլև իրեն իրավական, ժողովրդավարական և սոցիալական հռչակած պետությանը: Քաղաքացիական գործերի տևական քննությունը պետության կողմից իր քաղաքացիներին իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցներ տրամադրելու էական խոչընդոտ է: Արդյունավետ դատական պաշտպանությունը ենթադրում է ըստ էության ճիշտ դատական ակտի կայացում այդ ողջամիտ ժամկետներում: ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի կիրառման հարուստ փորձը ցույց է տալիս, որ խախտված քաղաքացիական իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության գործող դատավարական կառուցակարգերը դեռևս ծանրաշաժ են, ժամանակատար ու ծախսատար, երբեմն էլ՝ թերի, ինչը հարուցում է քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների դժգոհությունը, բացասաբար է անդրադառնում դատարանների ծանրաբեռնվածության և դատական իշխանության հեղինակության վրա, կասկածի տակ է դնում արդարադատության արդյունավետությունն ու որակը։

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ սահմանադրություն, Ընդունվել է 06.12.2015 թ. հանրաքվեով։ ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում, հոդ. 1118։
2. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիա, ըդնունվել է 4-ը նոյեմբերի, 1950 թ., Հռոմ։ ՀՀՊՏ 2002.06.05/17(192), հոդ. 367։
3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ընդունվել է՝ 09.02.2018, ՀՀՊՏ 2018.03.05/16(1374) Հոդ.208:
4. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք:
5. ՌԴ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք:
6. Նոտարիատի մասին Հայաստանանի Հանրապետության օրենք, 2001 թ. դեկտեմբերի 4-ին: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2002/2(177), 10.01.2002:
7. Պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք:
8. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենք, ՀՀՊՏ 1998.06.15/12(45):
9. Եվրոպական դատարանի՝ Տումիլովիչն ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության 22.06.1999 թ. վճիռ:
10. Բուրդովն ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության 06.04.2002 թ. վճիռ:

Պատվիրել/