Տնտեսական ակտիվության կենտրոնացման միտումները և տարածքային անհամաչափ զարգացման գնահատումը ՀՀ-ում

Գին՝ 34500դրամ
Էջերի քանակ՝ 69էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 2413

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տարածքային անհամաչափ զարգացման գնահատման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1. Տարածքային զարգացման էությունը և առանձնահատկությունները
1.2. Տարածքային զարգացման անհամաչափությունը և դրա գնահատումը
1.3. Տարածքային զարգացման քաղաքականության էությունը և խնդիրները
Գլուխ 2. Տնտեսական ակտիվության եվ տարածքային անհամաչափ զարգացման միտումների գնահատումը հհՀՀ-ում
2.1. Տնտեսական աճի և դրա կառուցվածքի վերլուծությունը ՀՀ-ում
2.2. ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի տնտեսական բնութագիրը
2.3. Տարածքային զարգացման անհամաչափությունների վերլուծությունը ՀՀ-ում
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականություն
Հավելված

Հատված

ՀՀ տնտեսական զարգացման վիճակի, կառուցվածքի և դինամիկայի ուսումնասիրությունը սերտորեն կապված է դրա տարածքային տեղաբաշխման (աշխարհագրության) հարցերի հետ: Ուստի ՀՀ տնտեսությունը գնահատելիս անհրաժեշտ է տարածաշրջանային մոտեցում: Թեև վերջին երկու տասնամյակում ՀՀ-ում տարածական տնտեսական քաղաքականության իրականացման համար ստեղծվել են որոշակի նախադրյալներ, մշակվել և կենսագործվում են տարաբնույթ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրեր, այդուհանդերձ տարածքային զարգացման անհամաչափությունները սկսել են խորանալ, և հիմնականում արտահայտվում են մայրաքաղաքի տնտեսական դերի և նշանակության աճով: Ներկայում հանրապետության տնտեսության առջև ծառացած և հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների շարքում կարևոր տեղ է զբաղեցնում տարածքային զարգացման շարունակական բևեռացումը Երևան քաղաքի և մարզերի միջև: Տարածքային զարգացման անհամաչափությունները ՀՀ-ում խորացել են հատկապես 2000թ.` տնտեսական աճին զուգընթաց, որը հիմնականում արտահայտվել է մայրաքաղաքի տնտեսական դերի աճով՝ արդյունքում կենսամակարդակի տարբերությունը Երևանի և մարզերի միջև մեծացել է: Մայրաքաղաքի և երկրի մյուս տարածաշրջանների միջև կենսամակարդակների տարբերության շարունակական աճը բնորոշ է համարյա բոլոր անցումային և զարգացող երկրներին, այնուամենայնիվ ՀՀ-ում այդ տարբերությունը ներկայում ամենաբարձրերից է, ինչը վտանգավոր է հատկապես հանրապետության տնտեսական անվտանգության ապահովման տեսանկյունից:

Գրականության ցանկ

1. Ա.Ա. Միտոյան, Ա.Կ. Պողոսյան, Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդներ, ուսում¬նական ձեռնարկ: — Երևան, Տնտեսագետ, 2001թ. – 339 էջ:
2. Ա. Եղիազարյան, Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային վերլուծությու¬նը (հատվածային, զբաղվածության և եկամտային ասպեկտներ), «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 3 (55), 2014թ., 27 էջ:
3. Գ.Վ. Վարդանյան, Էկոնոմետրիկայի հիմունքները, ուսումնական ձեռնարկ: — Երևան, 2003թ. – 161 էջ:
4. Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնա¬խնդիր¬ները/ Ի.Տ. Տիգրանյան, Ք.Ջ. Վարդանյան, Գ.Ա. Ավագյան, Կ.Հ. Գրիգորյան, Վ.Ի. Տիգրանյան.- Եր.: Տնտեսագետ, 2014թ. — 80 էջ, http://media.asue.am/upload/dramashnornhner/Tigranyan.pdf
5. Է. Ղազարյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժան¬ման կատարելագործման հայեցակարգային ուղղությունները // Եր., «Դար», 2007թ. – 127 էջ:
6. Լ.Ա. Ֆիդանյան, Բիզնես վիճակագրություն, դասախոսությունների տեքստ, -Եր.: Մեկնարկ, 2018. — 98 էջ:
7. Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկարները, «Զանգակ», Երևան 2014, 552 էջ:

Պատվիրել/