Քաղաքացիական շինարաության կառավարման համակարգը խոշոր քաղաքնեում

Գին՝ 31500դրամ
Էջերի քանակ՝ 63էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 2418

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքացիական շինարարության կառավարման համակարգի տեսական հիմքերը
1.1 Քաղաքացիական շինարարության դերն ու նշանակությունը
1.2 Քաղաքացիական շինարարության կառավարման տեսական մոտեցումները
Գլուխ 2. Քաղաքացիական շինարարության կառավարման համակարգի արդի վիճակը և բարելավման ուղիները ՀՀ խոշոր քաղաքներում
2.1 Քաղաքացիական շինարարության կառավարման համակարգի համեմատական վերլուծությունը Երևանում և ՀՀ մարզերում
2.2 Երևան քաղաքի շինարարության կառավարման արդի հիմնախնդիրները
2.3 Քաղաքացիական շինարարության կառավարման համակարգի բարելավման ուղիները Երևան քաղաքում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

21-րդ դարասկզբին իրականացվող շինարարական աշխատանքների ծավալներն իրենց դրական ազդեցությունն ունեցան ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա: Շահագործման հանձնվեցին որակյալ ու ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բազմաթիվ շենքեր ու բազմաբնույթ կառույցներ` ամբողջական փողոցներ, բնակելի շենքեր, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, մշակութային, սոցիալական նշանակություն ունեցող օբյեկտներ, նոր ենթակառուցվածքներ, խմելու, ոռոգման համակարգեր, ճանապարհներ և այլն: Քաղաքացիական շինարարության կառավարումն, առաջին հերթին, կապված է մարդկանց (օգտագործողների) կողմից այն, որպես ապրանք, եկամտի աղբյուր և բարիք օգտագործելու հետ: Սա նշանակում է առավել բարենպաստ տարածատնտեսական պայմաններում մարդկանց, կազմակերպությունների և հենց Քաղաքացիական շինարարության գործունեություն: Հետևաբար, Քաղաքացիական շինարարության կառավարումն ավելի լայն հասկացություն է, քան ուղղակի Քաղաքացիական շինարարության օբյեկտի ղեկավարումը:

Գրականության ցանկ

1. Քաղաքաշինության մասին ՀՀ օրենք,
2. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք
3. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք
4. Երևան քաղաքի ավագանու կանոնակարգ
5. Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-դեկտեմբերին, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան 2019թ.
6. ՀՀ տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
7. Երևանի զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրականացման հաշվետվություն
8. Երևանի զարգացման 2019-2023 թվականների հնգամյա ծրագիր
9. Б. В. Васильевич, Экономика строительства: Учебник для вузов. 3-е изд, “Питер”, 2009,
10. В.В. Акимов, Т.Н. Макарова «Экономика отрасли строительства» уч.Инфра М 2012

Պատվիրել/