Քաղաքացիության հասկացությունը և թեմայի դասավանդման մեթոդիկան բուհում

Գին՝ 30500դրամ
Էջերի քանակ՝ 61էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 2419

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքացիության ինստիտուտի ընդհանուր բնութագիրը
1.1 Քաղաքացիության ինստիտուտի սահմանադրաիրավական հիմքերի ընդհանուր բնութագիրը , քաղաքացիության սկզբունքների տեսակները
1.2 Քաղաքացիության ձևավորման ու զարգացման պատմական առանձնահատկությունները
Գլուխ 2. Քաղաքացիության հարցերի կարգավորումը ներպետական օրենսդրության մեջ
2.1 Քաղաքացիություն ձեռք բերելու կարգը , առանձնահատկությունները
2.2 Քաղաքացիություն ը դադարեցնելու ընթացակարգերը
2.3 Երեխաների քաղաքացիության հիմնահարցերը
Գլուխ 3. Քաղաքացիության ինստիտուտի դասավանդման մեթոդիկայի առանձնահատկությունները ժամանակակից բուհում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Հատված

Պետության վերաբերմունքի առավել մեծ ցուցիչներից մեկը քաղաքացիների նկատմամբ արտահայտվում է քաղաքացիության ինստիտուտի տեսքով, քանի որ նրա նորմերը ամրապնդում են անհատի կարգավիճակի հիմքերը, արտացոլում են հասարակության և պետության ներսում մարդու դիրքորոշումը, և որոշում նրանց փոխհարաբերությունների սկզբունքները: Քաղաքացիության ինստիտուտի բովանդակությունը փոխվում է` արտացոլելով հասարակական հարաբերությունների իրավական ազդեցության մակարդակը, որոնք օբյեկտիվորեն որոշվում են սոցիալական իրականության կարիքների հետ, որը բնորոշ է սոցիալական զարգացման յուրաքանչյուր փուլին: Այնուամենայնիվ, իրավապահ պրակտիկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պետության և անհատի միջև հարաբերությունների իրավական կարգավորման ապահովման հարցում կան հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն, մասնավորապես, քաղաքացիության ձեռքբերման պարզեցված կարգը, քաղաքացիությունից հրաժարվելու և այլն:

Գրականության ցանկ

1. «Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում այսօր. առկա խնդիրների վերլուծություն», Բուդապեշտ, 2013։
2. Այվազյան Վ., «Մարդու իրավունքներ և ազատություններ», ուս. ձեռնարկ, Երևան, 2007:
3. Գաբիրելյան Մ., «Բոլոնիայի գործընթաց. ուսանողակենտրոն համակարգ», Բերգեն, 2005։
4. Դավթյան Գ., «Քաղաքացիության ինստիտուտի միջազգային իրավական, սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրները», Երևան, 2007:
5. Հակոբյան Լ., «Կանանց և երեխաների իրավունքներ», Երևան , 2002:
6. ՀՀ Սահմանադրական իրավունք», խմբ. Այվազյան Ն., Երևան, 2012:
7. Ուշինսկի Կ., «Մանկավարժական ընտիր երկեր», Երևան,1981։
8. Авакьян С., «Гражданство Российской Федерации», Москва,1994․
9. Асатрян Л., «Управление модернизацией образования в контексте современных

Պատվիրել/