Քաղծառայության համակարգի բարեփոխման հիմնական ուղղությունները

Գին՝ 29500դրամ
Էջերի քանակ՝ 59էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 2420

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղծառայության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
1.1 Քաղծառայության համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում
1.2 Քաղծառայության բարեփոխումների ընթացակարգը ՀՀ-ում
Գլուխ 2. Քաղծառայության համակարգի բարեփոխումների միջազգային փորձը
2.1 Անգլո-սաքսոնական երկրներ
2.2 Կոնտինենտալ երկրներ
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Հատված

ՀՀ պետական կառավարման համակարգում ներդրված հանրային ծառայության համակարգը հայ իրականության համար համեմատաբար նոր երևույթ է, որի զարգացումը և կատարելագործումը նպաստում են պետական գործառույթների լիարժեք իրականացմանն ու պետություն-հասարակություն կապի արդյունավետության բարձրացմանը, պետական համակարգում կոռուպցիայի կրճատմանն ու հասարակական վստահության ավելացումը: Հանրային ծառայությունների բարեփոխումները պետք է հանգեցնեն միջազգային լավագույն փորձին համապատասխանող համակարգի ձևավորմանը: Ցանկացած երկրում հանրային ծառայության ոլորտի բարեփոխումները մեծ նշանակություն ունեն նաև սոցիալ-տնտեսական զարգացման խթանման առումով: Այս առումով չափազանց կարևոր է պետական ծառայողների արդյունավետության բարձրացումը, որը հանգեցնում է պետական համակարգի գործունեության արդյունավետության և արտադրողականության բարձրացմանը:

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ Սահմանադրություն, ընդունված 1994 թ, 2005 և 2015թթ. բարեփոխումներով
2. Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենք, Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2018.03.29/24(1382) Հոդ.398, Ընդունման ամսաթիվը 23.03.2018
3. Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 04․12․2001 /չի գործում/
4. Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք․
5. Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2005.01.26/7(379)
6. Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք
7. Եղյան Ռ.Հ., Քաղաքացիական ծառայությունը ՀՀ-ում, Եր., 2002
8. Մկրտչյան Ա., Եդիգարյան Ս, Գյուրջյան Ա ., Քաղաքացիական ծառայության ուղեցույց, Եր., 2008,
9. ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ / ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Եր., «Իրավունք», 2010

Պատվիրել/