Քրեական դատավարության սկզբունքները

Գին՝ 29500դրամ
Էջերի քանակ՝ 59էջ

Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 2421

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քրեական դատավարության սկզբունքների հասկացությունը և համակարգը
1.1.Քրեական դատավարության սկզբունքների հասկացությունը և դրանց նշանակությունը արդարադատության իրականացման ընթացքում
1.2. Քրեական դատավարության սկզբունքների դասակարգումը և համակարգը
Գլուխ 2. Քրեական դատավարության սկզբունքների առանձին տեսակները և դրանց զարգացման միտումները
2.1. Քրեական դատավարության սկզբունքների բովանդակությունը
2.2. Քրեական դատավարության սկզբունքների զարգացման ուղիներն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի
2.3.Հանրայնության սկզբունքի գոյության անհրաժեշտության հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում
Եզրակացություն
Օգտագործված իրավական ակտերի, գրականության և դատական ակտերի ցանկ

Հատված


Notice: Array to string conversion in /home/bankrefe/diplomayin.am/wp-content/themes/lawyer-landing-page/template-parts/content-single-ashxatanq.php on line 23
Array

Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական պետության կառուցման և քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացում կարևորվում է մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանությունը և արդարադատության մատչելիությունը: Հասարակության արժեհամակարգի վերաիմաստավորման, նոր իրավաընկալման, մասնավոր և հանրային շահերի հարաբերակցության փոփոխության պայմաններում արդարադատության մարմինների առջև դրվել են որակապես նոր խնդիրներ, նրանց վերապահվել են նոր գործառույթներ, որոնց ընկալումը և արդյունավետ իրականացումը քրեական արդարադատության ոլորտում պահանջում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով ամրագրված սկզբունքների նորովի մեկնաբանում և պահպանում: Թեմայի շուրջ գիտական համալիր հետազոտությունների իրականացման անմիջական անհրաժեշտությունը բխում է հասարակական հարաբերությունների զարգացման ընթացքում ի հայտ եկող մարտահրավերներից:

Գրականության ցանկ

1. Դիլբանդյան Ս. Քրեական դատավարության սկզբունքների հասկացությունը և նշանակությունը/ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Ընդհանուր մաս.-Երևան պետ. համալս.-Եր.: 2000,
2. Ղամբարյան Ա. ՀՀ Արդարադատության սահմանադրաիրավական հիմքերը, Եր. 2006 թ:
3. Իրավական պետություն և օրինականություն Ապիյան Ն.Ա., Պետրոսյան Ա.Հ. /2-րդ հրատ. լրացված և վերամշակված/ Եր.: Տիգրան Մեծ, 2001:
4. ՀՀ քրեական դատավարություն, ԵՊՀ հրատ, ընդհանուր մաս, Եր.2006թ:
5. Փիլիսոփայական բառարան: Եր.:1975,
6. Абрамов С.Н. Гражданский процесс. М.: 1948, էջ 21, Клейман А.Ф. Советский гражданский процесс. М.: 1954, էջ 44, Советский гражданский процесс. M.: 1968,
7. Александров Н.Г. Социалистические принципы советского права. Сов. 1948,
8. Александрова Л.Д. Публичность как основание уголовно-процессуального права. М., 2007,
9. Алексеев Н . С., Даев В . Г ., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса, Воронеж, 1980,

Իմանալ աշխատանքի արժեքը /կամ՝ պատվիրել/