Քրեական պատասխանատվությունը առընչակցության համար

Գին՝ 36000դրամ
Էջերի քանակ՝ 72էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 2423

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Առնչակցության քրեաիրավական բնութագիրը
1.1.Առնչակցության ինստիտուտի կարգավաորումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունքում
1.2. Առնչակցության տեսակների քրեականացման և ապաքրեականացման հիմնախնդիրները
Գլուխ 2. Առնչկացության առանձին տեսակների առանձնահատկությունները
2.1. Հանցագործության մասին չհայտնելը
2.2. Հանցագործության պարտակում
2.3. Հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք ձեռք բերել
2.4. Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելը
2.5. Թողտվություն
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Առնչակցության քրեաիրավական հիմնահարցը իրենից տեսագործնական հետաքրքրություն է ներկայացնում այնքանով, որքանով կատարվող և արդեն իսկ կատարված հանցագործության հետ կապված վարքագիծ է դրսևորվում այլ անձի կողմից, ինչն իրենից ինքնուրույն հանցակազմ է ներկայացնում: Տվյալ դեպքում կատարվողկամ արդեն իսկ կատարված հանցագործության հետ կապված վարքագիծ դրսևորող անձը հանցագործության հետ անմիջական կապ չունի, և կատարվող կամ արդեն իսկ կատարված հանցագործության հետևանքների միջև պատճառահետևանքային կապ առկա չէ: Այս առումով առնչակցության ինստիտուտի ուսումնասիրությունը ձեռք է բերում կարևոր տեսագործնական նշանակություն, քանի որ առնչակցությունը որոշակի հատկանիշներով նմանություններ ունի հանցակցության քրեաիրավական ինստիտուտի հետ, և հետևաբար անհրաժեշտ է նշված երկու ինստիտուտները տարբերակել մեկն մյուսից: Հարկ ենք համարում նշել, որ առնչակցության առանձին տեսակներ իրենց ամրագրումն են ստացել ՀՀ քրեական օրենսգրքով և անրաժեշտություն է առաջանում նշված հանցագործությունները ենթարկել բազմակողմանի ուսումնասիրության:

Գրականության ցանկ

1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, ընդունվել է 18.04.2003, ուժի մեջ է մտել 01.08.2003, ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260) Հոդ.407:
2. ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծ, ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնեական կայքէջ (մուտք՝ 02.10.2018թ.):
3. Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգիրք, http://www.consultant.ru (մուտք՝ 01.10.2018թ.):
4. mՀԽՍՀ քրեական օրենսգիրք, 1961թ.:
5. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք, arlis.am:
6. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշում, Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0090/01/09:
7. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Հ. Սահակյանի վերաբերյալ գործով, 2013 թ. հոկտեմբերի 18, թիվ ԼԴ/0207/01/12:
8. Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի 06 ապրիլի 2012 թվականի թիվ ԵԿԴ-0224/01/11 դատական գործով վճիռ:
9. Վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ի որոշումը ԵԿԴ/0087 /01/12 գործի վերաբերյալ, 31-րդ կետ:

Պատվիրել/