Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության գործառույթներն ու մարտահրավերները

Գին՝ 40500դրամ
Էջերի քանակ՝ 81էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 2449

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ձևավորումը և կայացումը որպես կանոնակարգող միջազգային կազմակերպություն
1.1 ԱՀԿ կազմակերպության ստեղծումը, նպատակը և գործունեության հիմնական սկզբունքները
1.2 ԱՀԿ համաձայնագրերի ընդհանուր բնութագիրը
Գլուխ 2. Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության արդի հիմնախնդիրները
2.1 ԱՀԿ մարտահրավերները և դրանց դիմակայելու հնարավոր ուղիները
2.2 ՀՀ ԱՀԿ — ին անդամակցության գործընթացը, առկա հիմնախնդիրները
Եզրակացություն
Օգտագործված աղբյուրների և գրականության ցանկ

Հատված

Աշխատանքում մենք ներկայացրել ենք համաշխարհային առևտրա-տնտեսական ոլորտը կարգավորող մի խոշոր կազմակերպություն՝ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (այսուհետև՝ ԱՀԿ) գործունեությունը, նրա կառուցվածքը, առանձնահատկությունները, կազմակերպության գործառույթներն ու նպատակները, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից գալիք մարտահրավերներին դիմակայելու համար մշակված մեթոդներն ու միջոցները: Աշխատանքի ուսումնասիրությունը մեզ համար լայն հնարավորություն ընձեռեց կազմակերպության համատեքստում նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունն ու շուկայական հարաբերությունը դիտարկելու համար: Այսօր այս խոշոր առևտրային կազմակերպությունն իր մեջ է միավորում աշխարհի երկու հարյուրից ավել պետությունների մեծ մասը, որոնք միմյացն հետ փոխկապակցված են սերտ առևտրա-տնտեսական հարաբերությունների զարգացման միտումներով: Կազմակերպությունն իր ակտիվ գործունեությունը սկսել է նախորդ դարի վերջին՝ մի իրավիճակում, երբ կործանվել էր երկբևեռ համակարգը, ավարտվել էր սառը պատերազմյան դարաշրջանը: Այս քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում ի հայտ եկան տնտեսապես նվազ զարգացած պետություններ, որոնց օգնության ձեռք մեկնեց ԱՀԿ-ն:

Գրականության ցանկ

1. Գրիգորյան Ն., «Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը և դրա ազդեցությունը տնտեսության ագրարային հատվածի վրա», Երևան, 2004:
2. Դարբինյան Ա., «Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, ուղեցույց գործարարների համար», Երևան, 2004:
3. Аветисян А., «Взгляд на внешнюю торговлю Республики Армении до и после присоединения к ВТО», СПб., 2013.
4. Бауман З., «Глобализация. Последствия для человека и общества, Москва, 2004.
5. Дынкин А., «Стратегический глобальный прогноз 2030», Москва, 2011.
6. Поляков В., «Мировая экономика и международный бизнес», Москва, 2008.
7. Оболенский В., «Мировое развитие и проблемы ВТО», Мировая экономика, 2012.
8. Bernard Hoekman, “The WTO functions and basic principles”. California, 2006.
9. J. Michael Finger and L. Alan Winters, Reciprosity in the WTO(GATT), Oxford 2006.
10. Valentina Delich, “Developing countries and the WTO dispute settlement system”, Washington, 2007.

Պատվիրել/