Կառավարչական աշխատանքների կազմակերպումը և դրանց կատարելագործումը Բերդավանի գինու-կոնյակի գործարանի օրինակով

Գին՝ 4200դրամ
Էջերի քանակ՝ 21էջ
Գործարար կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 2561

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. «Բերդավանի գինու-կոնյակի» գործարանի կազմակերպատնտեսական պայմանները
Գլուխ 2. Ղեկավար աշխատողների և մասնագետների աշխատանքի կազմակերպումը
Գլուխ 3. Կառվարչական աշխատանքների կատարելագործման ուղիները «Բերդավանի գինու-կոնյակի» գործարանում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Կառավարչական անձնակազմը աշխատանքային ռեսուրսների յուրահատուկ կատեգորիա է, քանի որ կառավարչական անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպությունից է կախված ամբողջ ձեռնարկության արդյունավետ գործունեությունը: Այս կատեգորիայի մեջ մտնում են ղեկավարները, տնօրենների խորհուրդը, տարբեր մակարդակների մենեջերները, ստորաբաժանումներիի ղեկավարները: Կառավարչական անձնակազմի աշխատանքի կազմակերպման բնույթին առավել պրակտիկ ծանոթանալու համար ներկայացնենք «Բերդավանի գինու-կոնյակի» գործարանում կառավարչական անձնակազմի աշխատանքի առանձնահատկությունները: «Բերդավանի գինու-կոնյակի» գործարանը գտնվում է Տավուշի մարզում:

Գրականության ցանկ

1. Յու.Սուվարյան, Մենեջմենթ, 2016թ.
2. Кашапов Р.Р. Курс практической психологии, или как научиться работать и добиваться успеха – Ижевск.: Изд-во Удм. Ун-та. – 2006.
3. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Личность в групповом процессе / Хрестоматия по социальной психологии. – М.: Международная педагогическая академия. – 2005
4. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. – М.: Культура и спорт. – ЮНИТИ. – 2003
5. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. – М.: Культура и спорт. – ЮНИТИ. – 2004

Պատվիրել/