Ճապոնիայի կառավարման համակարգը

Գին՝ 5000դրամ
Էջերի քանակ՝ 25էջ
Կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 2564

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ճապոնական մենեջմենթի հիմնական սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
2. Կառավարման փուլերի և կատեգորիաների առանձնահատկությունները ճապոնական ընկերություններում
3. Նոր հանրային կառավարման բարեփոխումները ըստ Ճապոնիայի
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Խոսելով կառավարման ուսումնասիրության անհրաժեշտության մասին` շատ գիտնականներ գտնում են, որ այն պայմանավորված է կառավարության գործառույթների ընդլայնմամբ և բարդացմամբ: Եթե ոչ վաղ անցյալում դժվարություններ և խնդիրներ էին առաջանում հանրային կառավարման բնագավառում, ապա այսօր դրանք արդեն հասել էին իրենց գագաթնակետին: Ահա թե ինչու է անհրաժեշտ այժմ հստակ և պարբերաբար կապակցել կառավարման խնդիրները ճշգրտորեն հավասարակշռված քաղաքական չափանիշների հետ և ահա թե ինչու այժմ ճապոնացիաները ունեն այն ինչն առաջ երբեք չեն ունեցել, այն է՝ պետական կառավարման գիտությունը: Պետական կառավարման գիտությանը ճապոնական իրականության մեջ անդրադարձել են բազմաթիվ գիտնականներ: Ամենևին էլ չնսեմացնելով սահմանադրական դրույթներին և սկզբունքերին առնչվող քննարկումները, նշվում էր որ գործնական տեսանկյունից կառավարման հիմնախնդիրները այժմ ավելի ակտուալ են դառնում: Այս առիթով նա ասում էր, որ շատ ավելի հեշտ է մի նոր սահմանադրություն արարել, քան թե այն կյանքի կոչել:

Գրականության ցանկ

1. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության («ՏՀԶԿ», OECD) «Պետական ծախսերի կառավարում», գլուխ 11, 2001 :
2. ՏՀԶԿ, Հաշվեգրման մեթոդի վրա հիմնված հաշվապահական հաշվառումը և բյուջեների կազմումը անդամ-երկրներում, 2000, դեկտեմբեր:
3. Հաշվապահական հաշվառման բարեփոխումների միջազգային կենտրոնի Տեղեկագիր, 2001, հուլիս-օգոստոս:
4. ԱՄՀ. Ճապոնիայի Ստանդարտների և կոդերի հետ համապատասխանության և ֆինանսական թափանցիկության մասին հաշվետվություն, 2001, հուլիս:
5. ԱՄՀ. Մեծ Բրիտանիայի տնտեսական քաղաքականությունների վերաբերյալ հուշագիր և նկատառումների նամակ, 2000, օգոստոսի 18:
6. Оболонский A.B. Государственная служба США: история и современность // Государство и право. 1999. № 4, Оболонский A.B. Государственная служба США, 2009г.
7. ГончаровД.В., ХованскаяА.В. Теориягосударственног оуправления в США, Оренбург 2002.
8. Малышева Н.С. Проблема предмета и содержания теории политики в политической науке США // Вестн. Моск. ун-та. Серия 12. Социально-политические исследования. 1992. No 3.
9. International Journal of Operations and Production Menegment — 1992, http://www.emeraldinsight.com/journal/ijopm

Պատվիրել/