Կազմակերպության ստրատեգիական պլանների մշակման կարգը և բովանդակությունը

Գին՝ 3000դրամ
Էջերի քանակ՝ 15էջ
Գործարար կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 2576

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ստրատեգիական կառավարման էությունը և առանձնահատկությունները
2. Ստրատեգիական պլանների մշակման կարգը և բովանդակությունը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Կոշտ մրցակցային պայքարի և արագ փոփոխվող իրավիճակների պայմաններում կազմակերպությունները պետք է ուշադրություն դարձնեն ոչ միայն գործերի ներքին վիճակին, այլև մշակեն երկարատև ստրատեգիական վարքագիծ, որը թույլ կտա քայլել իրենց շրջապատում կատարվող փոփոխություններին զուգընթաց: Անցյալում շատ կազմակերպություններ կարող էին գործել արդյունավետ` հիմնականում ուշադրություն դարձնելով առօրյա աշխատանքներին և ընթացիկ գործունեության ժամանակ ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հետ կապված ներքին խնդիրներին:

Գրականության ցանկ

1. Յու.Սուվարյան, Մենեջմենթ, 2016թ.
2. Котлер Ф.,Вонг В.,Сондерс Дж.,Армстронг Г., Основы маркетинга,4 -е евр.изд ., изд Вильямс,Москва,2009,стр. 95
3. Ансофф И., стратегический менеджмент,1989г., стр., 94-99
4. Томпсонн А. А., Стрикленд 3-е А. Дж., Стратегический менеджмент:концепции и ситуации для анализа – 12-ое изд.,Вильямс, Москва, 2006, стр. 335
5. Джек Траут, Эл Райс Позиционирование: битва за умы, 20-е юбилейное издание. Пер. с англ.-СПб Питер, 2009.- серия деловой бестселлер
6. http://powerbranding.ru/pozicionirovanie/perceptual-map/

Պատվիրել/