Ապրանքների որակի կառավարման պետական և միջազգային կառավարման համակարգերը

Գին՝ 3000դրամ
Էջերի քանակ՝ 15էջ
Կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 2878

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ապրանքի որակի կառավարման առանձնահատկություններն ու խնդիրները
2. Ապրանքի որակի միջազգային և պետական կառավարման համակարգերը
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ժամանակակից շուկայական տնտեսությունը սզկբունքորեն այլ պահանջներ է ներկայացնում թողարկվող արտադրանքի որակի նկատմամբ: Այսօրվա աշխարհում ցանկացած ընկերության գոյատևման հիմքը, ապրանքների և ծառայությունների շուկայում կայուն դիրքորոշումը որոշվվում են մրցունակության մակարդակով: Իր հերթին, մրցունակությունը կապված է երկու ցուցանիշների հետ` գնի մակարդակի և արտադրանքի որակի մակարդակի հետ: Եվ երկրորդ գործոնը աստիճանաբար դուրս է գալիս վերևից: Արդյունավետորեն խնայելով բոլոր տեսակի ռեսուրսները, ստացվում է որակյալ արտադրանք: Արտադրանքի որակը ֆիրմայի հեղինակության, շահույթի աճի, զարգացման և որկայալ աշխատանքի հիմքն է: Ապրանքի որակը ձեռնարկատիրական գործունեության ամենակարևոր ցուցանիշն է: Արտադրանքի որակի բարելավումը մեծապես սահմանում է շուկայում ձեռնարկության գոյատևումը, գիտական և տեխնոլոգիական առաջընթացի տեմպը, արտադրության արդյունավետության բարձրացումը, ձեռնարկությունում օգտագործվող ռեսուրսների բոլոր տեսակների խնայողությունը: Ապրանքի որակի աճը բնորոշ միտում է աշխարհի բոլոր առաջատար ընկերությունների աշխատանքի մեջ: Այն ներառում է եվրոպական, ամերիկյան և ասիական ձեռնարկությունները: Իսկ արտադրանքի որակը ընկերությունների միջև մրցակցության հիմնական գործոնն է:

Գրականության ցանկ

1. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Б27 Учебник. М: ИНФРА7М, 2001.
2. Ильин В.В. Руководство качеством проектов. Практический опыт. — М.: ИНФРА-М, 2006 .
3. Круглов М.Г., Сергеев С.К., Такташов В.А. Менеджмент систем качества: Учебное пособие. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1997.
4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. — М.: ИНФРА-М, 2007.
5. Поздняков В.Я., Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы): Практикум. — М.: ИНФРА-М, 2006.
6. Салиманова Т.А., Ватолкина Н.Ш. История управления качеством. — М.: ИНФРА-М, 2005.
7. Спиридонов С.П., Злобина Н.В. Герасимов Б.И. Управление качеством. Учебное пособие. — КноРус, 2006.
8. Туровец О.Г. Организация производства: Учебник для вузов. — Воронеж, 2008.
9. Федюкин В.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управление качеством промышленной продукции. Учебник. Изд. 2-е перераб. и доп.- М.информационно-издательский дом “Филинъ”, Рилант, 2005.

Պատվիրել/