Հաշվապահական հաշվառման ռիսկերը և դրանց կառավարումը

Գին՝ 3200դրամ
Էջերի քանակ՝ 16էջ
Կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 2879

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ռիսկերի էությունն ու դրսևորումները հաշվապահական հաշվառման համակարգում
2. Հաշվապահական հաշվառման ռիսկերի գնահատման և կառավարման առանձնահատկությունները
3. Հաշվապահական հաշվառման ռիսկերի կրճատման առանձնահատկությունները
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Նախագծի կառավարման ընթացքում որոշումներ կայացնելու գործընթացները, որպես կանոն, տեղի են ունենում հետևյալ գործոններով՝ բնականաբար անորոշության պայմաններում՝

  1. Օպտիմալ լուծման ընտրության բոլոր պարամետրերի, հանգամանքների և իրավիճակի ամբողջական իմացություն, ինչպես նաև՝ առկա բոլոր տեղեկությունները և շրջակա միջավայրի հավանական բնութագրերի առկայությունը համարժեք և ճշգրիտ հաշվի առնելու անհնարինությունը,
  2. Պատահականության գործոնի առկայությունը, այսինքն՝ գործոնների իրականացումը, որոնք հնարավոր չէ կանխատեսել նույնիսկ իրականացման ամենաբարձր հավանականության դեպքում:
  3. Հակամարտության սուբյեկտիվ գործոնների առկայությունը, երբ որոշումների ընդունումը գտնվում է հակառակ կամ հակասող շահեր ունեցող գործընկերների խաղի կանոնների պայմաններում:
    Այսպիսով, նախագիծը իրականացվում է անորոշության և ռիսկի պայմաններում, և այդ երկու կատեգորիաները փոխկապակցված են: Անորոշությունը լայն իմաստով նախագծի պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության անհամապատասխանությունն է կամ անճշտությունը, ներառյալ դրանց հետ կապված ծախսերը և արդյունքները:

Գրականության ցանկ

1. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Б27 Учебник. М: ИНФРА7М, 2001.
2. Прудников П. В. Новые положения по бухгалтерскому учету // Новое в бухгалтерском учете и отчетно-сти. 2008. № 22.
3. Риски в бухгалтерском учете: учеб. пособие / А. Е. Шевелев, Е. В. Шевелева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2009. 304 с.
4. Сотникова Л. В. Бухгалтерский и налоговый учет резервов. М.: Налоговый вестник, 2005. С. 26.
5. Толстова А. С. Бухгалтерские риски и их влияние на достоверность бухгалтерской отчетности: дис. …канд. экон. наук. Нижний Новгород, 2009.201 с.
6. Толстова А. С. Риск в бухгалтерском учете предприятия // Вестник Самарского государственного эконо-мического университета. 2008. № 9(47). С. 94–97.
7. Грачева М.А., Анализ проектных рисков, М.-1999.

Պատվիրել/