Տնտեսության կառավարման արդյունավետության աճի գերակայությունները

Գին՝ 4200դրամ
Էջերի քանակ՝ 21էջ
Կառավարում
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 2884

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Տնտեսության պետական կառավարման առանձնաահատկություններն ու իրավական կարգավորման շրջանակը
2. Տնտեսության պետական կառավարման արդյունավետության հիմնական ուղենիշներն ու գերակայությունները
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Հատված

Հասարակական հարաբերությունների բարդացման գործընթացը բերեց ցանկացած բնագավառում ժամանակակից պետության խնդիրների ծավալի ընդարձակմանը: Ընդ որում հանրային կյանքի ամեն մի բնագավառում ընդարձակվում էր նաև պետական կառավարման ոլորտը, քանի որ պետական ծրագրի ամեն մի նոր էտապ պահանջում էր հավելյալ կառավարչական գործունեություն: Նկատի ունենալով այդ պատճառները՝ զարմանալի չէր, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում կառավարման տեխնիկական կողմին մեծ ուշադրություն էր դարձվում: Ուշագրավն այն էր, որ ամերիկյան պետականության գոյության հարյուր տարվա ընթացքում ազգային մակարդակով կառավարմանն առնչվող հարցը եղել է ավարի համակարգի խնդիրը: Վիլսոնը գտնում էր, որ ոչ մի պրակտիկ գիտություն երբևէ չի հետազոտվում եթե չկա դրա ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը: Եվ այն հանգամանքը, որ գործնական ուղղվածություն ունեցող հանրային կառավարման գիտությունը արդեն 19դ. տեղ էր գտնում քոլեջների ուսումնական ծրագրերում վկայում էր դրա ուսումնասիրության անհրաժեշտության մասին: Վիլսոնն ասում էր, որ ոչ ոք չի վիճարկում այն փաստը, որ հանրային կառավարման արդի բարեփոխումը առաջնային խնդիրների լուծումից հետո պետք է ուղղված լինի ոչ միայնաշխատակազմի կատարելագործմանը, այլև՝ պետական հիմնարկների աշխատանքային մեթոդների և կազմակերպման կատարելագործմանը, քանի որ ակնհայտ է, որ գործունեության այդ ուղղությունը ոչ պակաս կատարելագործման կարիք ունի, քան աշխատակազմի աշխատանքը:

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենքը պետական կառավարման մարմինների մասին, 23.03.18, հոդված 2.
2. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք, հոդված 16.1:
3. Քալաշյան Վ., Պետական կառավարման արդյունավետությունը: Դասախոսությունների նյութեր/ Կազմ.` — Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014:
4. Խաչատրյան Վ. «Տնտեսության հանրային կառավարման արդյունա-վետության գնահատման մեթոդաբանական հարցեր», «Հանրային կառավարում», Երևան 2005թ. N3:
5. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Երևան 2014:
6. Игнатов В. “Повышение эффективности государственной власти и управления // В сб. Проблемы повышения эффективности государственной власти и управления в современной России” 2012г.
7. Атаманчук В. “Теория государственного управления” Москва, изд. Омега-Л 2004г.- с.28.
8. Зеркин Д. Игнатов В. “Основы теории государственного управления” издание 2-е, дополненное и переработанное, Москва, “МарТ” 2005г:
9. http://parliament.am/committees.php?lang=arm

Պատվիրել/