Թատրոն-մշակույթ-լրագրություն

Գին՝ 4000դրամ
Էջերի քանակ՝ 20էջ
Լրագրություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3282

Բովանդակություն

Հատված

Յուրաքանչյուր մշակույթ և յուրաքանչյուր էթնոս ունի իր ավանդույթներն ու ավանդական սովորությունները: Դրանք արդյունք են տարիներով կուտակված փորձի ու արտացոլում են տվյալ էթնոսի բարոյաիրավական նորմերը: Մշակութային նորմերն ունեն երկակի բնույթ: Դրանք ունեն տարիների փորձից ծնված ավանդական բնույթ և ժամանակի թելադրանքով առաջացած նորույթներ: Ավանդույթները սոցիալական և մշակութային ժառանգություն են, որոնք փոխանցվում են մի սերնդից մյուսին և արտահայտվում են կոնկրետ հասարակություններում և սոցիալական խմբերում երկար ժամանակի ընթացքում: Ավանդույթներն իրենց մեջ ներառում են սոցիալ-մշակութային ժառանգություն (նյութական և հոգևոր արժեքներ), սոցիալ-մշակութային ժառանգության գործընթացներ, այդ ժառանգության միջոցներ: Որպես ավանդույթ հանդես են գալիս կոնկրետ մշակութային օրինակներ, ինստիտուտներ, նորմեր, արժեքներ, գաղափարներ, սովորություններ, ծիսակատարություններ, ոճեր և այլն: Ազգային մշակույթի մի յուրօրինակ տեսակ է նաև թատրոնը, որը ներկայացնում է ազգային սովորություններն ու ավանդույթները, մշակութային առանձնահատկություններն ու յուրահատկությունները:

 

Գրականության ցանկ

 1. Հենրիկ Հովհաննիսյան, Միջնադարյան բեմ, Թատրոն-եկեղեցի հարաբերությունը և հայ հոգևոր դրաման, Երևան 2004
 2. Ս. Մարության, «Եթերում Երևանն է», Երևան «Նաիրի» 1998
 3. Баканурский А. Г., Овчинникова А. П. Современный театрально-драматический словарь. – О.: Студия «Негоциант», 2007. – 334 с.
 4. Бурдьё П., О телевидении, с. 32, http://bourdieu.name/content/bourdieu-o-televidenii
 5. Г. Гоян, 2000 лет армянского театра. Театр древней Армении, М., издательство Искусство, 1952, том I,
 6. История зарубежного театра, под редакцией проф. Г.Н. Бояджиева и проф. А.Г. Образцовой. Из-во “Просвещение”,Москва,1981 г
 7. Кармин А. С, Новикова Е. С. Культурология. – СПб.: Питер, 2006
 8. Орлова Т. Б. Театральная журналистика: Теория и практика: в 2 ч. / БГУ. – Мн. , 2001–2002.
 9. Очерки истории русской театральной критики: [в 3 кн.]. – Л.: Искусство , 1975-1979
 10. Фрейденберг, Миф и литература древности, М. 1979
 11. Юрий Алянский, Азбука театра, 50 маленьких рассказов о театре, Ленинград, 1990
 12. http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=7147
Պատվիրել/