Արտահանման վարկերի ապահովագրության ինստիտուտը և դրա կիրառական ձևաչափերը ՀՀ-ում

Գին՝ 4600դրամ
Էջերի քանակ՝ 23էջ
Ապահովագրական գործ
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3436

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Արտաքին տնտեսական գործունեության ապահովագրության առանձնահատկություններն ու դերը արտահանման ապահովագրության ինստիտուտի կայացման գործում

1.1. Արտաքին տնտեսական գործունեության ապահովագրության ծագումն առանձնահատկությունները

1.2. Արտահանման վարկավորման առանձնահատկություններն ու ապահովագրության ուղղությունները

Գլուխ 2. Արտահանման վարկավորման միջազգային կարգավորումն ու տենդենցները

2.1. Արտահանման վարկավորման ապահովագրության միջազգային կարգավորման շրջանակները

2.2. Արահանման վարկավորման ապահովագրության միջազգային նախադրյալներն ու տենդենցները

Գլուխ 3. Արտահանման ապահովագրության ինստիտուտի ձևավորման նախադրյալներն ու զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

3.1. Արտահանման ապահովագրության ինստիտուտի ձևավորման նախադրյալները ՀՀ-ում

3.2. Արտահանման վարկերի ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման խնդիրներն ու հիմնական ուղիները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ապահովագրության օբյեկտիվ կարիքը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կորուստները երբեմն առաջացնում են ապակառուցողական գործոններ, որոնք չեն վերահսկվում անձի կողմից: Այն գործում է մի կողմից` որպես բիզնեսի և մարդկանց բարօրության պահպանության միջոց, իսկ մյուս կողմից, որպես եկամտաբեր գործունեություն: Արտաքին շուկայում գործողությունները անխուսափելիորեն կապված են այնպիսի վտանգների հետ, որոնք սպառնում են վաճառողի տարբեր գույքային շահերին: Ռիսկերը ընկալվում են որպես հնարավոր բացասական իրադարձություններ, որոնք կարող են առաջանալ, ինչի հետևանքով կորուստներ կարող են առաջանալ, գույքի վնասը արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցից: Ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ Ռուսաստանի Դաշնությունում արագ տեմպերով զարգանում է ազատ շուկայական տնտեսությունը: Եվ արտաքին շուկա մուտք գործելիս ձեռնարկատերերը որոշակի ռիսկեր են ունենում, որոնք ներկա են ձեռնարկության (ընկերության) ողջ գործունեության ընթացքում:

Գրականության ցանկ

  1. ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2018թ.:
  2. Кормильцева Л. В., Митрофанова Г. В., Страхование внешнеэкономической деятельности: некоторые особенности организации и направления развития, стр. 94, https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612
  3. Trade Credit Insurance is much more than insurance, ICISA, www.icisa.org
  4. Agreement on subsidies and countervailing measures, WTO, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf
  5. Berne Union, http://www.berneunion.org/, ICISA , http://www.icisa.org/, List of Export Credit Insurance Agencies, http://www.mercatrade.com/resources/list-of-export-credit-insurance-agencies
Պատվիրել/