Մարդկային ռեսուրսների կառավարման թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը ՀՀ հանրային կառավարման համակարգում

Գին՝ 35000դրամ
Էջերի քանակ՝ 70էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3444

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Հանրային կառավարման էությունը, հիմնական հասկացություններն  ու բովանդակությունը

1.1. Հանրային կառավարման էությունն ու առանձնահատկությունները

1.2. Հանրային կառավարման անհրաժեշտությունն ու մեթոդները

Գլուխ 2. Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը հանրային ծառայությունում

2.1. Հանրային ծառայության մենեջմենթի ընդհանուր նկարագիրը

2.2.Մարդկային ռեսուրսների կառավարման առանձնահատկությունները հանրային ծառայությունում

Գլուխ 3. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը ՀՀ հանրային կառավարման համակարգում

3.1. Մարդկային ռեսուսների կառավարման մեթոդաբանությունն ու սկզբուքները

3.2. ՀՀ հանրային ծառայության ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովման վերլուծությունը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Հանրային կառավարման համակարգը, որպես բազմաչափ երևույթ, ընդգրկում է պետական կառավարման մարմինները, դրանց արդյունավետ աշխատանքի համար պատասախանատու պետական պաշտոնյաներին, մասնավոր հատվածը և քաղաքացիական հասարակությունը: Պետություն քաղաքացիական հասարակության մասնավոր հատված համագործակցությունն էլ դրված է հանրային կառավարման հիմքում: Հանրային կառավարման գերակա դերակատար է պետությունը, որը մշակում է հանրային քաղաքականությունը և ապահովում համակարգի բնականոն արդիականացումը: Պետությունը, որպես համազգային ինստիտուտ ներկայացնում է հանրության շահերը, միաժամանակ երաշխավորում է մասնավոր շահերի պաշտպանության իրավունքը: Այլ հանրային ինստիտուտները, այդ թվում նաև քաղաքացիական ինստիտուտները, որոնք ներկայացնում են մասնավոր, խմբային, կորպորատիվ շահեր, միևնույն է չեն կարող իրենց վրա վերցնել հանրային իշխանության գործառույթը: Այս համատեքստում պետության էությունը տարաբնույթ կառուցակարգերի մշակումն է՝ մասնավոր շահերը համընդհանուր շահին համադրելու համար: Հակառակ դեպքում հասարակությունը կորցնում է վստահությունը պետության հանդեպ: Սակայն, պետությունը զերծ չէ մասնավոր շահերի որոշակի ազդեցությունից: Այն պետություններում որտեղ մասնավոր շահերը գերազանցում են հանրայինին ժողովրդավարության որակը ցածր է:

Գրականության ցանկ

 1. Մենեջմենթ: Յու. Սուվարյանի ընդհ. խմբ.: Եր., Տնտեսագետ, 2009, էջ 386
 2. ՍԻԳՄԱ (1999թ.), Հանրային կառավարման եվրոպական սկզբունքներ,ՍԻԳՄԱ-յի փաստաթղթեր, No. 27, ՏՀԶԿ հրատարակչություն, Փարիզ
 3. Теория государства и права. Под ред. Марченко М.Н. М., ЗЕРЦАЛО-М., 2001, 409
 4. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р., Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Уч. пос./Сокр. Пер. С Англ. А.С. Богдановского, Л.А. Галкиной; Под. Ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля.-М.: Аспект Пресс, 2002 : 37
 5. Г. Деслер. Управление персоналом. М; БИНОМ, 2004, стр. 30
 6. Шапиро С., Шатаева О.В. Основы управление персоналом в современных организациях. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008, стр. 5
 7. Управление персоналом. Под. ред. Базарова, Б.Л. Еремина, М., Банки и биржи, ЮНИТИ,1998, стр 106-108
 8. Шапиро С., Шатаева О.В.Основы управление персоналом в современных организациях. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008, стр. 29
 9. Шапиро С. А. Управление человеческими ресурсами. М.: ГроссМедиа, 2005, стр. 30
 10. Алавердов А.Р. Управление персоналом в комерческом банке. М., Маркет Дс, 2010, стр. 47
 11. Иванцевич Дж. М., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. М.: Дело, 1993, стр. 34
 12. Клок К., Голдсмит Дж. Конец менеджмента и становление организационной демократии. СПб.: Питер, 2004. стр. 61
Պատվիրել/