Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերլուծությունը

Գին՝ 14000դրամ
Էջերի քանակ՝ 28էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3448

Բովանդակություն

Հատված

Վերլուծական գործընթացը պետք է սկսել «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ-ի ոչ ընթացիկ ակտիվներով և դրանց առանձին տեսակներով կազմակերպության և նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների ապահովվածության աստիճանի գնահատումից: Նախ իրականացնենք հիմնական միջոցներով գործարանի ապահովվածության վերլուծություն: Այն որոշվում է հիմնական միջոցների և դրանց առանձին տեսակների փաստացի մեծությունները համեմատելով նախատեսված այն պահանջարկի հետ, որն անհրաժեշտ է արտադրական ծրագրի կատարման համար: Այդ ընթացքում գնահատվում է հիմնական միջոցներով կազմակերպության ինչպես բացարձակ, այնպես էլ հարաբերական ապահովվածությունը՝ վերջինիս դեպքում հաշվի առնելով նաև նրա գործարար ակտիվության մակարդակը:

Գրականության ցանկ

Պատվիրել/