Պետությունների ինքնիշխան հավասարության սկզբունքը

Գին՝ 31500դրամ
Էջերի քանակ՝ 63էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3449

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Պետությունների ինքնիշխանության էությունը, դրսևորումները, առանձնահատկությունները

1.1 Ինքնիշխանության էության ու բնույթի մասին

1.2 Պետության ինքնիշխանության քաղաքական-իրավական բովանդակությունը

1.3 Արդի պատկերացումներն ինքնիշխանության վերաբերյալ

Գլուխ 2. Պետությունների ինքնիշխան հավասարության սկզբունքը

2.1 Պետությունների ինքնիշխան հավասարության սկզբունքի բովանդակությունը

2.2 Պետությունների ինքնիշխան հավասարության սկզբունքի հասկացությունը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

 

Հատված

17-րդ դարավերջին ի հայտ եկած souverainete հասկացության՝ ֆրանսիացի իրավաբան Ժան Բոդենի մեկնաբանությունը, որն արտահայտում էր թագավորի կամ մեկ այլ ավատատիրական տիրակալի իշխանությունը միջին դարերում, երկու հիմնական մոտեցումների շուրջ ընթացող բազմադարյա դիսկուրսի առիթ հանդիսացավ։ Դրանցից մեկը պտտվում է իրավական մեկնությունների և անմիջապես Բոդենի սահմանումների, մյուսը՝ քաղաքական, աշխարհաքաղաքական և քաղաքակրթական տարածությունում սույն հասկացության պրոյեկցիայի շուրջ։ «Պետության մասին» ֆրանսերեն աշխատությունում Բոդենը souverainetе-ը սահմանում է որպես «բացարձակ և մշտական իշխանություն պետության վրա»։ Նույն աշխատության լատիներեն տարբերակում Բոդենը հայտարարում է պետության մեջ «քաղաքացիների և հպատակների հանդեպ բարձրագույն և օրենքներից ազատ իշխանության» գոյության մասին։ Եվրոպական իրավաբանական մտքի հետագա բոլոր դիսկուրսները դարեր շարունակ, այսպես թե այնպես, պտտվում են այս սահմանումների մեկնությունների ու պարզաբանումների շուրջ։ Ի՞նչ է նշանակում, օրինակ, բացարձակ և մշտական իշխանություն։ Իսկ եթե իշխանությունը պետության մեջ, արտակարգ դրության հետ կապված, փոխանցվում է դիկտատորի՞ն, բայց որոշակի և սահմանափակ ժամկետով։

Գրականության ցանկ

 1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ (նախագիծ), Երևան, 2014 թ. մարտ:
 2. Մարկոսյան Ա. Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները.
 3. մեթոդաբանություն և արդյունքներ, Ե., 2005:
 4. Վաղարշյան Ա., Հայաստանի առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը (1918 – 1920 թթ.): Եր.: ԵՊՀ հրատ.,-ԵՊՀ, 2012:
 5. Լինց Խուան, Ալֆրեդ Ստեփան- Ժողովրդավարությանն անցնելու և ժողովրդավարության կայացման խնդիրները. Հարավային Եվրոպա, Հարավային Ամերիկա և հետկոմունիստական Եվրոպա/ Խուան Լինց, Ստեփան Ալֆրեդ, — Եր.: Կովկասի ինստիտուտ, 2010:
 6. Дмитриев Ю.А., Магомедов Ш.Б., Понамарев А.Г., Суверенитет в науке конституционного права, М. 1998. стр. 65
 7. Ален Турен Возвращение человека действующего. Очерк социологии, М. Научный мир, 1998.
 8. Сергунин А., Суверенитет: эволюция концепта, “Политэкс”, 2010, № 4
 9. Возженников А. В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия, М. 2000, с. 55.
 10. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право ХХ1 век.- М.: Спарк.- 2000.- С.140
 11. Гуревич, В.А., Галеев, З.Г., Конституционный принцип народовластия и участие граждан в правотворческом процессе, Вестник экономики, права социологии, 2013, № 4, էջ 144:
 12. Дмитриев Ю.А., Магомедов Ш.Б., Понамарев А.Г. Суверенитет в науке конституционного права, М. 1998.
 13. Гидденс Э. Ускользяющий мир: как глобализация меняет нашу жизнь, М.: “Весь мир”, 2004;
Պատվիրել/