Քաղծառայության համակարգի բարեփոխման հիմնական ուղղությունները

Գին՝ 28000դրամ
Էջերի քանակ՝ 56էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3450

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Քաղաքացիական համակարգի ձևավորման ընթացքը

1.1 Քաղծառայության համակարգի ձևավորումը

1.2 Քաղծառայության համակարգի բարեփոխումները

Գլուխ 2. Քաղծառայության համակարգի բարեփոխման միջազգային փորձը

2.1Քաղծառայության վերաբերյալ նոր օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը

2.2. Բարեփոխումների ընթացքը ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Պետական շինարարության միջազգային փորձը վկայում է այն մասին, որ պետության կողմից իշխանական գործառույթների իրականացման համար գործում է հատուկ կառավարման համակարգ՝ քաղաքացիական ծառայությունը կամ քաղծառայությունը (Civil Service or Public Service), որը բացառապես կարևոր դերակատարում ունի պետական իշխանության իրականացման գործում: Ներդրվելով պետական կառավարման մարմինների համակարգում՝ քաղաքացիական ծառայությունը ձեռք բերեց սոցիալական գործունեության իրական օբյեկտի յուրահատուկ առանձնահատկություն և սկսեց դիտարկվել իբրև ինքնակամ գործող իրավական, կազմակերպչական և սոցիալական ֆենոմեն: Համաձայն «Քաղաքացիական ծառայության մասին  ՀՀ օրենքի»՝ ՀՀ Պետական ծառայությունը մասնագիտական գործունեություն է, որն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պետական մարմիններին վերապահված խնդիրների և գործառույթների իրականացմանը: Ընդ որում, պետական ծառայությունն ընդգրկում է քաղաքացիական ծառայությունը, դատական ծառայությունը, հատուկ ծառայությունները՝ պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ներքին գործերի, հարկային, մաքսային, արտակարգ իրավիճակների հանրապետական գործադիր մարմիններում, ինչպես նաև դիվանագիտական և օրենքներով նախատեսված այլ ծառայությունները:

Գրականության ցանկ

  1. ՀՀ Սահմանադրություն, ընդունված 1994 թ, 2005 և 2015թթ. բարեփոխումներով
  2. Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենք, Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ03.29/24(1382) Հոդ.398, Ընդունման ամսաթիվը 23.03.2018
  3. Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 04․12․2001 /չի գործում/
  4. Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք
  5. Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, Ընդունված է 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ01.26/7(379)
  6. Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» ՀՀ օրենք
  7. Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք․
  8. Հայաստանի Հանրապետություն Քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ռազմավարություն, Երևան, 2015թ, Հավելված N1 ՀՀ կառավարության 2015 թ. դեկտեմբերի 29-ի նիստի N57 արձա¬նա¬գրային որոշում․
  9. ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, Հավելված ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442 — Ն որոշման

 

Պատվիրել/