Սոցիալական ապահովագրության իրավունքը որպես ՀՀ իրավունքի համակարգի ինքնուրույն ճյուղ

Գին՝ 2600դրամ
Էջերի քանակ՝ 13էջ
Աշխատանքային իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 3481

Բովանդակություն

Ներածություն

Սոցիալական ապահովության իրավունքը, որպես իրավունքի ճյուղ

Եզրակացություն

Օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկ

Հատված

Սոցիալական պետության լիարժեք գոյության հիմքը տնտեսական զարգացման մակարդակն է, որը թույլ է տալիս պահպանելով մրցակցությունը, ճկուն հարկային քաղաքականության միջոցով նպաստել տնտեսության զարգացմանը, կառուցվածքային փոփոխություններին, ֆինանսավորել սոցիալական ծրագրերը: Սակայն տեսակետը, որ մարդու իրավունքների անբավարար ապահովումն ունի միայն տնտեսական պատճառներ, մոլորություն է: Սոցիալական պետությունն անհատի և հասարակության, անհատի և պետության փոխհարաբերությունների ներդաշնակման ավելի բարձր աստիճան է ենթադրում: Այն պետք է ճանաչվի ընկալվի ու պաշտպանվի հասարակության յուրաքանչյուր բջջի կողմից, վարքագծի պարտադիր կանոն պետք է դառնա, որ այն ամենը, ինչն անօրինական է,  արդար չէ ու անհարիր է սոցիալական պետությանը: Սահմանադրական տվյալ սկզբունքը ենթադրում է ոչ թե սոցիալիստական համահարթեցում, այլ հասարակության արտադրական հարաբերությունների սոցիալական կողմնորոշվածություն:

Գրականության ցանկ

  1. ՀՀ Սահմանադրություն
  2. Ա. Գ. Վաղարշյան Պետության և իրավունքի տեսություն-1 | Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016
  3. Կ. Մինասյան, Սոցիալական ապահովության իրավունք, Երևանի համալսարանի հրատարակություն, Երևան, 2000
  4. Буянова, Марина Право социального обеспечения / Марина Буянова. — М.: КноРус медиа, 2013
  5. Гусева, Т. С. Право социального обеспечения в России / Т.С. Гусева. — М.: Юркомпани, 2017
  6. Николаева, Е. Ю. Право социального обеспечения / Е.Ю. Николаева. — М.: РИОР, Инфра-М, 2017
  7. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения / Г.В. Сулейманова. — М.: Феникс, 2017
  8. Тучкова, Э.Г. Право социального обеспечения России. Учебник для бакалавров / Э.Г. Тучкова. — М.: Проспект, 2014
  9. Толмачев, А. П. Право социального обеспечения. Конспект лекций / А.П. Толмачев. – М, 2013.: А-Приор
Պատվիրել/