Առավոտ օրաթերթ

Գին՝ 3000դրամ
Էջերի քանակ՝ 15էջ
Լրագրություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3487

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Քերականական իրողությունների առանձնահատկությունները «Առավոտ» օրաթերթում

Գլուխ 2. Բառապաշարային իրողությունների առանձնահատկությունները

2.1. Տերմինային բառապաշար

2.2. Նորաբանությունները օրաթերթի լեզվում

2.3. Ժարգոնային բառեր

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ինչպես մյուս գործառական ոճերը, հրապարակախոսական ոճը ևս ունի իր ընդհանուր, ոճակազմիչ հատկանիշներն ու կիրառական առանձնահատկությունները: Հրապարակախոսական ոճը նորմատիվ, կանոնակարգված բնույթ ունի, այստեղ խոսքի ատաղձը, լեզվական նյութը, բառապաշարը և քերականական իրողությունները գերազանցապես պատկանում են գրական լեզվի ոլորտին: Քանի որ հրապարակախոսական ոճի կարևոր նպատակներից մեկը նրա տեղեկատվական, հաղորդակցական գործառույթն է, ուստի և նրա ոճակազմիչ հիմնական հատկանիշներն են:

• Արտահայտության, շարադրանքի ընդգծված փաստաթղթային-փաստագրական ճշտությունը, որը հիմնականում դրսևորվում է մասնագիտական-զբաղմունքային բառերի, տերմինների լայն գործածությամբ, բայց և միաժամանակ, հաճախ խոսքի հուզականության, ինչպես նաև այլաբերությունների, փոխաբերությունների բացակայությամբ:

Գրականության ցանկ

  1. Աղայան Է., Լեզվաբանության ներածություն, Երևան, 1987:
  2. Ավետիսյան Տ., Ժամանակակից հայերենի բառի կառուցվածքը (Հայոց լեզվի կառուցվածքը, Երևան, 1975:
  3. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2003:
  4. Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի կառուցվածքը, Երևան, 1975:
  5. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն, Երևան, 1986:
  6. Винокур Г., О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии, т. 5, Москва, 1959.
  7. Галкина-Федорук Е. и другие, Современный русский язык, Москва, 1957.
  8. Капанадзе Л., О понятиях «термин» и «терминология», Москва, 1965.
  9. Левковская К., Именное словообразование в современной немецкой общественно- политической терминологии, Москва, 1960.
Պատվիրել/