Անձի տիպաբանություն, անձնային գծեր և ինքնակարգավորման վարքագծեր

Գին՝ 6200դրամ
Էջերի քանակ՝ 31էջ
Հոգեբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3494

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Անձ, անձի տիպաբանություն

Անձի տիպաբանությունն ու կառուցվածքը. Անձնային գծեր

1.2 ինքնակարգավորման վարքագծեր

Գլուխ 2. Անձի վարքագծերի ախտորոշման հետազոտություն

2.1 հետազոտության ծրագիր

2.2 հետազոտության արդյունքնեի վերլուծություն

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Անձը անհատական, հոգեբանական, սոցիալական հատկանիշների կայուն համակարգ է: Անհատականության հայեցակարգը և կառուցվածքը փիլիսոփաների  միջև տարաձայնային խնդիր է: Նրանք համարում են, որ այն չի կարող կառուցվածքային և ռացիոնալացված լինել, իսկ մյուսները, ընդհակառակը, անհատական կառույցի նոր տեսություններ են առաջ բերում: Սակայն դեռ կան որոշակի հատկանիշներ, որոնք մեկ այլ ձև են, բայց դրանք գոյություն ունեն և դրանք պետք է նկարագրվեն: Փիլիսոփայության զարգացման տարբեր փուլերում առանձնացվել են անձնային տարբեր հատկանիշներ՝ պայմանավորված կոնկրետ պատմական ժամանակաշրջանի յուրահատկություններով: Մարդը համարվել է խոսող, բանական, աշխատող էակ: Հատկապես նոր ժամանակներում, կապված մարդու ազատության, ձեռներեցության, ակտիվության և ստեղծագործական գործունեության անկաշկանդ դրսևորումների ապահովման հիմնահարցի հետ, հատկապես ընդգծվել է մարդու բանական լինելու հանգամանքը: Հասարակական կյանքի հետագա բարդացման արդյունքում մարդկային հարաբերությունների և մարդու անհատական կյանքի համար առավել կարևորվում են նրա կապերը այլ մարդկանց հետ:

Գրականության ցանկ

  1. Ասատրյան Մ., Փիլիսոփայության ներածություն, Երևան, 2004:
  2. Հովսեփյան Ա., Սոցիալական փիլիսոփայության հիմունքներ, Երևան, 2003:
  3. Ананьев Б. Г., Человек как предмет познания. Ленинград, 1968.
  4. Комаров С. А., Советское общенародное государство и личность: политико-правовые аспекты. Красноярск, 1986.
  5. Леонтьев Д.А., Психология смысла։ природа, строение и динамика смысловой реальности- М.։ Смысл, 1899.
  6. Матузов Н. И., Личность. Право. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Саратов, 1972.
  7. Bandura, A., Self-Efficacy in Changing Societies. Cambridge University Press., 1995.
  8. Bandura, A., The self system in reciprocal determinism. American Psychologist, 33(4), 1978.
  9. Baumeister R.F., Heatherton T.F., Tice T.M. (1994). Losing control: How and why people fail at self-regulation: Academic Press Inc.
  10. Ridder D. D., Wit J. B.F. (2006) Self-regulation in Health Behavior. http://media.johnwiley.com.au/product_data/excerpt/70/04700240/0470024070.pdf
Պատվիրել/