Միկրոմիջավայրը մարքեթինգի համակարգում

Գին՝ 2800դրամ
Էջերի քանակ՝ 14էջ
Մարքեթինգ
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3498

Բովանդակություն

Ներածություն

  1. Մարքեթինգի շրջակա միջավայրը
  2. Մարքեթինգի միկրոմիջավայրը և այն ձևավորող գործոնները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Յուրաքանչյուր ֆիրմա շուկայում հաջող գործունեություն է ծավալում այնքան ժամանակ, քանի դեռ իր կողմից առաջարկվող ապրանքներն ու ծառայությունները համապատասխանում են մարքեթինգային միջավայրին: Ֆիրմայի մարքեթինգային  միջավայրը  ձևավորվում է ֆիրմայում  գոյություն  ունեցող  բազմաթիվ  գործոններից  և  ֆիրմայից  դուրս  գործող  սուբյեկտներից, որոնք նպաստում  են մարքեթինգային ծառայությունների  զարգացմանը, ինչպես նաև նպատակային սպառողների հետ հարաբերությունների  պահպանմանը: Մարքեթինգային  միջավայրը իրենից ներկայացնում է ֆիրմայի սահմաններում և առավելապես նրա սահմաններից դուրս գործող սուբյեկտների և ուժերի ամբողջություն, որոնք ներգործում են մարքեթինգային ծառայության և նպատակային սպառողների փոխազդեցության ամրապնդման ու զարգացման վրա: Մարքեթինգային միջավայրը պարունակում է ինչպես հնարավորություններ, այնպես էլ վտանգներ ֆիրմայի գործունեության համար:

Գրականության ցանկ

  1. Ф. Котлер и др. ,, Осноновы маркетинга ” Москва 2011г.
  2. «Маркетинг» учебник под. ред. Н. П. Вищекина, Москва 2004г.
  3. Ф. Котлер, Л.Амстронг «Осноновы маркетинга», Москва 2004г.
Պատվիրել/