Հայաստանի ռազմաքաղաքական դրությունը Ք.ա. 55-1 թթ..

Գին՝ 50000դրամ
Էջերի քանակ՝ 25էջ
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 3501

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1.Մեծ Հայքի ռազմաքաղաքական դրությունը Արտավազդ 2-րդի օրոք

Գլուխ 2. Մեծ Հայքի ռազմաքաղաքական իրադրությունը Արտաշես 2-րդի և նրա հաջորդների օրոք

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Սելևկյան արքա Անտիոքոս Երրորդ Մեծի զորքերը` հայ զորավար Արտաշեսի գլխավորությամբ, տապալեցին Երվանդ Չորրորդին՝ նվաճելով Մեծ Հայքը, որտեղ կառավարիչ (ստրատեգոս) կարգվեց Արտաշեսը: Ք.ա. 190 թ. Փոքր Ասիայի Մագնեսիա քաղաքի մոտ Անտիոքոս Երրորդը ծանր պարտություն կրեց հռոմեացիներից: Օգտվելով սելևկյան պետության թուլացումից` Ք. ա. 189թ. Մեծ Հայքում անկախ թագավոր հռչակվեց Արտաշես Առաջինը, Փոքր Հայքում` Միհրդատը, Ծոփքում` Զարեհը, Կոմմագենեում` Պտղոմեոսը: Այսպիսով` հայկական թագավորությունները կործանումից մեկ տասնամյակ անց վերականգնեցին պետական անկախությունը: Թագավորությունն իր հզորության գագաթնակետին հասավ Տիգրան Երկրորդ Մեծ արքայի օրոք: Նա Արտաշիսյան Հայաստանի կենտրոնական դեմքն էր և իր հավասարը չունեցող պետական գործիչ: Տիգրան Երկրորդ Մեծի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը նպատակաուղղված էր Մեծ Հայքի թագավորության անվտանգությանը, անկախության ապահովմանը: Այս ամենը բխում էր ռազմաքաղաքական որոշակի սկզբունքների համակարգից: Տիգրան Մեծի արտաքին քաղաքականության հիմքը միջազգային ռազմաքաղաքական և տնտեսական ասպարեզներում հայոց պետության հզոր դիրքի ու բարձր հեղինակության ամրակայումն էր:

Գրականության ցանկ

 1. Հովհաննիսյան Ն., Տիգրան Մեծը և հայկական կայսրությունը արաբական պատմագիտության մեջ, Պատմաբանասիրական հանդես, 2007, 2/55/
 2. Դանիելյան Է., Տիգրան Երկրորդ Մեծի գործունեության ռազմավարությունը, Պատմաբանասիրական հանդես, 2006, 2/3/
 3. Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ «Աշխարհացոյցի», Երևան, 1963
 4. Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 1, Երևան, 1971
 5. Մանանդյան Հ., Տիգրան Երկրորդը և Հռոմը, Երևան, 1940
 6. Մանանդյան Հ., Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության, հատ Ա, Երևան, 1945
 7. «Օտար աղբյուրները հայերի մասին», հ. 3, Կ. Տակիտոս, քաղեց և լատիներենից թարգմանեց Պ. Սոտնիկյանը, Երևան, 1941
 8. Սարգսյան Ս., Հայ ռազմական արվեստի պատմություն, Երևան, 1969
 9. Амфитеатров А. В., Армения и Рим, Оетроград, 1915
 10. Момзен Т., История Рима, т. V, Москва, 1949
 11. Плутарх, Марк Красс, Москва, 1941
Պատվիրել/