Քաղաքացիական ծառայության համակարգի կառավարումը

Գին՝ 4400դրամ
Էջերի քանակ՝ 22էջ
Քաղաքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 3509

Բովանդակություն

Ներածություն

 1. Քաղաքացիական ծառայության էությունը
 2. Պետական ծառայության բարեփոխումները պետական կառավարման համակարգում
 3. Քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրականացվող աշխատանքների գնահատման գործընթացը
 4. ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների վարքագծի կանոնները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

ՀՀ-ում քաղաքացիական ծառայության համակարգի զարգացմանը զուգահեռ ի հայտ եկան բազմաթիվ խնդիրներ և առաջնահերթություններ, որոնք անհրաժեշտ են համակարգի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար։ Այդ իսկ պատճառով էլ սկսվեցին քաղաքացիական ծառայության համակարգի բարեփոխմանն ուղղված միջոցառումները, որոնց մեջ կարևոր տեղ ուներ նոր օրենքի ընդունումն ու կիրարկումը։ Քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների համակարգում կարևորագույն նպատակը կադրերի արդյունավետության բարձրացումն է, որը հնարավոր է իրականացնել համապատասխան ճիշտ ընտրված կադրերի ներգրավմամբ, նրանց աշխատանքային գործունեության մոտիվացման և արդյունավետության բարձրացման ու կատարողականի գնահատման նորարարական համակարգերի ներդրմանբ։ Այս ամենին հասնելու համար հարկավոր  էր պետական ծառայության համակարգի արմատական վերանայում և առաջադեմ փորձի ներդրում։

Գրականության ցանկ

 1. ՀՀ օրենքը քաղաքացիական ծառայության մասին, Ընդունված է 2018 թվականի մարտի 23-ին, Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2018.03.29/24(1382) Հոդ.398
 2. Հայաստանի Հանրապետություն Քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ռազմավարություն, Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2015 թ. դեկտեմբերի 29-ի նիստի N 57 արձանագրային որոշման, Երևան, 2015թ
 3. Քալաշյան Վ., Էթիոկրատիան որպես պետականության հնարավոր ձև, “21-րդ դար”, թիվ 3 (9), 2005թ, էջեր 149-164
 4. Атаманчук Г.В. Государственное управление: организационно-функциональные вопросы. М.: Экономика, 2000
 5. Государственная служба современной России: проблемы реформирования и эффективного функционирования. Монография / Под редакцией В.Г. Игнатова. — Р-н-Д.: Изд-во СКАГС, 2003
 6. Федотова, П. Я. Механизмы внедрения принципов должной морали в практику государственной службы / П. Я. Федотова // Социология власти. — 2011. -№2. էջ 156-163.
 7. Политико-административное управление (учебник): под. ред. В.С. Комаровского, Л.В.Сморгунова. — М.: Изд-во РАГС, 2004. — 496 с
Պատվիրել/