Հաշմանդամության բժշկական և սոցիալական մոդելները՝ տարբերությունները և առավելությունները

Գին՝ 2000դրամ
Էջերի քանակ՝ 10էջ
Սոցիոլոգիա եւ սոցիալական աշխատանք
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 3511

Բովանդակություն

Ներածություն

Հաշմանդամության բժշկական և սոցիալական մոդել` առավելությունները և թերությունները

Գրականություն

Հատված

Ներկայումս հաշմանդամության ընկալման վերաբերյալ գոյություն ունեն և պրակտիկայում    կամա    թե    ակամա    կիրառվում են   երկու   մոդելներ՝   բժշկական   ու   բարեգործական   և   սոցիալական,    որոնցից յուրաքանչյուրը  պատկերացում  է  տալիս այն մասին, թե ինչն է որոշիչ «հաշմանդամ» բառի մեջ։ Հաշմանդամության բժշկական մոդելն ի հայտ եկավ XIX դարում բժշկության զարգացման  շնորհիվ:  Այն  դիտարկում  է  մարդկանց  միջև  ֆիզիկական  և  հոգեկան  բնույթի  տարբերությունները  բժշկական  հայեցակարգի  ներքո՝  որպես  ախտաբանական շեղում, արատ, այսինքն՝ ոչ  լիարժեքություն: Այս մոդելը ենթադրում  է, որ Հաշմանդամության ունցող անձը (ՀՈՒԱ)  ստանձնում  է    «հիվանդի  դերը»    և,  հետևաբար,  ըստ  Պարսոնսի 3,  կախվածության մեջ է ընկնում բժշկից, առողջապահական կամ այլ համակարգից: Ըստ էության,  սա  հասարակությունից  բացառված  անձ  է,  որն  ի  վիճակի  չէ  անկախ ապրելու,   չի   ստանձնում   պատասխանատվություն   և   պարտականություններ հասարակության   առջև   և   կարգավիճակի   բարձրացում   է   ակնկալում   միայն «բուժվելու», այն է՝ ախտաբանությունից ազատվելու միջոցով:

Գրականության ցանկ

1. Զեկույց, «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական վերականգնման և զբաղվածության վերաբերյալ», Երևան 2011թ.

2. Всемирный доклад об инвалидности, 2011, Всемирная организация здравоохранения http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/ru/

3. Parsons T. The Social System, London, 1951

4. Freire P. Pedagogy of the Oppressed, New York, 2005

Պատվիրել/