Պետական պարտքը և պարտքային շուկաների զարգացման հիմնախարցերը ՀՀ-ում

Գին՝ 41500դրամ
Էջերի քանակ՝ 83էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 3571

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1.պետական պարտքային շուկան և վերջինիս առանձնահատկությունները
1.1 Պետական պարտքի և պարտքային քաղաքականության տեսության զարգացման հիմնախնդիրները
1.2 Պետական պարտքի կառավարումը որպես մակրոտնտեսական քաղաքականության առանձին ուղղություն
1.3 Պետական պարտքի բեռի գնահատման միջազգային փորձը
Գլուխ 2. Պետական պարտքի և պետության պարտքային քաղաքականության վերլուծությունը
2.1 Պետական պարտքային շուկայի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2.2 ՀՀ արտաքին և ներքին պետական պարտքը և պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները
Գլուխ 3. ՀՀ պարտքային քաղաքականությունը և պարտքային շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները
3.1 Պարտքային քաղաքականության հայեցակարգերի դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
3.2 ՀՀ կառավարության պարտքային քաղաքականության բարելավման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Պետական պարտքի կառավարումը և պարտքի կայունության վերլուծությունը ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ իրենցից ներկայացնում են որպես փոխկապված ամբողջական համակարգ: Եթե հարկաբյուջետային քաղաքականությունը որոշում է պարտքի մակարդակը, ապա պարտքի կայունության վերլուծությունը որոշում է, թե արդյոք պարտքի այդ մակարդակը կայուն է և երկարաժամկետում չի խաթարի նաև հարկաբյուջետային կայունությունը: Իսկ պարտքի կառավարումը, որը ուսումնասիրությունների համեմատաբար նոր ոլորտ է տնտեսագիտության մեջ, կենտրոնանում է պարտքի որակական ասպեկտների վրա` կառավարելով նրա կառուցվածքը:

Գրականության ցանկ

1. «Հայաստանի պարտքի կայունաության վերլուծություն», ՖՖ ֆինանսների նախարարություն, 2011
2. «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենք, «ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման ռազմավարություն»
3. 2019-2021թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
4. Ա. Հ. Բայադյան, Հ. Ա. Մարկոսյան «Պետական պարքտի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի հանրապետությունում», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան-2015
5. Ավագյան Գ. «Միջազգային վարկերի ներգրավման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում»
6. Գալոյան Դ. «ԱՄՀ դերը ՀՀ տնտեսական կայունացման գործում: Սոցիալտնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»
7. Զազյան Ռ․ «ՀՀ արտաքին պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները», 2004
8. Կիրակոսյան Ե., Ղուշչյան Հ., Տիգրանյան Ի., Տնտեսագիտական բացատրական բառարան, Երևան: Տնտեսագետ, 1999
9. Հակոբյան Էդուարդ, «Պետության պարտքային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր)»։ Ատենախոսություն, Երևան 2016
10. ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման 2019-2021 ռազմավարական ծրագիր

Պատվիրել/