Ռազմավարական ֆինանսական պլանավորման առանձնահատկությունները

Գին՝ 39000դրամ
Էջերի քանակ՝ 78էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 3575

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկության ֆինանսական պլանավորման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 Ժամանակակից պայմաններում ֆինանսական պլանավորման էությունը և նշանակությունը
1.2 Ֆինանսական պլանավորման բովանդակությունը, սկզբունքները, եղանակները և մեթոդները
1.3 Ֆինանսական պլանավորման գործընթացի հիմնական էտապները և բաժիները
Գլուխ 2. «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ի ֆինանստնտեսական գործունեության վերլուծությունը և առանձնահատկությունները
2.1 «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ի կազմակերպչա-տնտեսական բնութագիրը
2.2 «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ի ֆինանսական և գույքային ապահովվածության գնահատականը
2.3 «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ի ֆինանսական գործունեության առանձնահատկությունները
Գլուխ 3. Ձեռնարկության ֆինանսական պլանավորման կատարելագործման բարելավման ուղիները և հնարավորությունները
3.1 Ձեռնարկության կազմակերպչական կառուցվածքի բարելավման հնարավորությունները ֆինանսական պլանի օպտիմալացման համատեքստում
3.2 Ձեռնարկության ֆինանսական պլանի կատարելագործման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսավարող սուբյեկտների կառավարման արդյունավետությունը զգալիորեն պայմանավորված է դրամական հոսքերի, դրամական հարաբերությունների և դրանց առնչվող գործընթացների ֆինանսական պլանավորման մակարդակով: Ֆինանսական պլանավորումը բավականին դժվար, աշխատատար գործընթաց է, որն ամփոփում է տնտեսավարող սուբյեկտների գրեթե բոլոր ծառայությունների գործունեության արդյունքները: Ֆինանսական պլանավորման գլխավոր խնդիրը նրանումն է, որ առաջիկա տնտեսական ժամանակաշրջանում հիմնավորի կազմակերպությունների գործունեության ռազմավարությունը ապրանքային, ֆինանսական, տեղեկատվական և այլ շուկաներում այն հաշվով, որպեսզի պահպանվի օպտիմալ հավասարակշռություն եկամտաբերության և իրացվելիության մակարդակների միջև: Գործնականում եկամտաբերության բարձրացումը կապված է տնտեսավարող սուբյեկտների արտադրության ծավալների մեծացման ու նոր շուկաների նվաճման հետ, որը ձեռք է բերվում ինվեստիցիաների շնորհիվ և ուղեկցվում է իրացվելիության մակարդակի իջեցումով:

Գրականության ցանկ

1. Առաքելյան Կ. Ա. Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն: Երևան, Զանգակ-97, 2006
2. Գ.Մանուկյան/«Ֆինանսական պլանավորման հիմնախնդիրներն արտադրական կազմակերպություններում»/Եր. 2015
3. Լ.Հ. Բադանյան/«Արտադրական կազմակերպության ֆինանսներ» ուս. ձեռնարկ/Եր. 2008
4. ՀՀ ԱՎԿ-ի պաշտոնական կայքէջ www.armstat.am
5. ՀՀ բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնության պաշտոնական կայքէջ http://www.armecofront.net/lrahos/qajarani-hanq-cronimet/,
6. ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքէջ www.mnp.am
7. Սուվարյան Ա.Մ., Առևտրային բանկերի կորպորատիվ ռազմավարությունը և դրա արդյունավետությունը, Եր., ՀՌՀ հրատ., 2008
8. «Էրնսթ ընդ Յանգ» ՓԲԸ-ի աուդիտորական եզրակացություն, 31․12․2018
9. «Պետական փորձաքննական եզրակացություն», 16․12․2018
10. «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ի պաշտոնական կայքէջ http://www.zcmc.am/arm/our-company/our-history/

Պատվիրել/