Ռուսաստանի վառելիքաէներգետիկ պաշարները և տնտեսական աճը

Գին՝ 40500դրամ
Էջերի քանակ՝ 81էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 3577

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ռուսաստաանի վառելիքաէներգետիկ համալիրի առանձնահատկությունները և նշանակությունը տնտեսության զարգացման գործում
1.1. Ռուսաստանի վառելիքաէներգետիկ համալիրի հիմնական տարրերը
1.2. Ռուսաստանի վառելիքաէներգետիկ համալիրի դերն ու նշանակությունը Ռուսաստանի տնտեսության և արտաքին առևտրի համակարգում
Գլուխ 2. Ռուսաստանւի էներգետիկ քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
2.1. Ռուսաստանի էներգետիկ քաղաքականության կառուցվածքն ու դերը արտաքին առևտրային հարաբերություններում
2.2. Ռուսաստանի էներգետիկ անվտանգության հիմնախնդիրները որպես էներգետիկ քաղաքականության հիմնական ուղղություն
Գլուխ 3. Վառելիքաէներգետիկ համալիրի զարգացման խնդիրներն ու հեռանկարները ՌԴ-ում
3.1. Վառելիքաէներգետիկ համալիրի զարգացման խոչընդոտներն ու հեռանկարները
3.2. Վառելիքաէներգետիկ համալիրի կատարելագործման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Նավթը հանդիսանում է Ռուսաստանի հարստությունը: Նավթային արդյունաբերությունը սերտորեն կապված է տնտեսական գործունեության մյուս բնագավառների հետ, ունի մեծ նշանակություն տնտեսության համար: Ընդհանուր առմամբ, պետք է նշել, որ նավթի պահանջարկը միշտ արտահայտում է համապատասխան առաջարկը, ինչի արդյունքում էլ ՌԴ նավթարդյունահանող արդյունաբերությամբ հետաքրքրված են գերթե բոլոր երկրները: Ռուսաստանի վառելիքաէներգետիկ համալիրը շարունակում է մնալ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական շարժիչ գործոնը։ Ունենալով հարուստ բնական ռեսուրսներ՝ Ռուսաստանի ՎԷՀ-ը ապահովում է երկրի՝ էներգետիկ արտադրանքի ու ծառայությունների ոլորտում անհրաժեշտ ներքին ու արտաքին պահանջարկը՝ էական ներդրում ունենալով պետության ֆինանսատնտեսական համակարգի զարգացման գործում։ Նշենք, որ 2005թ. Ռուսաստանի էներգետիկ սեկտորն ապահովում էր երկրի ՀՆԱ գրեթե 31%-ը, արտահանումից ստացված արժութային մուտքերի 63,8%-ը։

Գրականության ցանկ

1. Федеральный справочник «Анализ, проблемы, перспективы. Топливно-энергетический комплекс России» — М.: Родина-Про, 2006
2. Акопова Е.С., Полуботко А.А. Интерфейс развития инфраструктуры энергетического комплекса и мировой экономики // Вестн. Ростовского государственно го экон омического университета (РИНХ). 2014
3. Актуальные проблемы энергоснабжения реального сектора экономики и развития электроэнергетики: (протокол расширенного заседания секции электроэнергетики НС КПЭ РАН) // Электрические станции, 2012
4. Амелин, А. Экономика и ТЭК сегодня /А. Амелин // Энергоэффективность и энергоснабжение. – 2009
5. Борталевич С.И., Совершенствованиенуправления энергетической безопасностью, 2012
6. Вавилова, Е. В. Экономическая география и регионалистика /Е. В. Вавилова. – М.: Гардарики, 2010
7. Видяпин, В. И. Региональная экономика, учебник / под ред. В.И. Видяпина и М.В. Степанова. – М.: Инфра-М, 2011.
8. Громов, А. (2008). Подходы, приоритеты и ориентиры Энергетической стратегии России на период до 2030 г.. Институт энергетической стратегии.

Պատվիրել/