Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գին՝ 40000դրամ
Էջերի քանակ՝ 80էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 3584

Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Տնտեսական անվտանգության ուսումնասիրության տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 «Տնտեսական անվտանգություն» կատեգորիայի բովանդակությունը և էվոլյուցիան
1.2 Տնտեսական անվտանգության տեսակները և ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը
Գլուխ 2. ՀՀ տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները
2.1 Տնտեսական անվտանգության ապահովման միջազգային փորձը
2.2 ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակի վերլուծությունը տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից
2.3 Տնտեսության կառուցվածքային ձևափոխումը ճգնաժամային
կառավարման համատեքստում
Գլուխ 3. ՀՀ տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները, մարտահրավերներն ու կատարելագործման ուղիները
3.1 Տնտեսական անվտանգության համակարգի հայաստանյան մոդելը
3.2 ՀՀ տնտեսական անվտանգության ներքին և արտաքին սպառնալիքները
3.3 ՀՀ տնտեսական անվտանգության համակարգի կատարելագործման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Տնտեսական անվտանգությունը տարբեր կերպ է ընկալվում՝ կախված նաև պատմական ժամանակահատվածից, տնտեսական համակարգի տիպից և այլն, ընդ որում տնտեսական անվտանգության բնորոշումներում հանդիպող տարբերությունների և հակասությունների պատճառ, հիմնականում, հանդիսանում է տնտեսական համակարգի տիպը: Հասկանալի է, որ վարչահրամայական տնտեսակարգում տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից կարևորվում են այլ թիրախներ, իսկ շուկայական տնտեսություններում՝ մեկ այլ: Յուրաքանչյուր տնտեսական համակարգում ձևավորվում է, այսպես կոչված՝ տնտեսական անվտանգության մատրիցը, որի հիմքում դրվում են 4 հիմնական տարրեր՝ տնտեսական սուբյեկտների միջև հարաբերությունների բնույթը, քաղաքական համակարգի տեսակը, բնակչության եկամուտների տարբերակվածությունը և շահերի գերակայության ինստիտուցիոնալ բնույթը:

Գրականության ցանկ

1. «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված է 2001 թվականի դեկտեմբերի 28-ին, Գլուխ 1, Հոդված 1
2. «Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 2004թ.-ի մարտի 16-ին,
3. ՀՀ Սահմանադրություն, Գլուխ 5, Հոդված 89, Կետ 6 (Ընդունվել է 1995թ. հուլիսի 5-ի ՀՀ հանրա¬քվեով: Սահմանադրության փոփոխությունները կատարվել են 2005թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ հանրաքվեով)
4. Կ. Սարգսյան, Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները, 2016
5. Հայաստանը և Թուրքիան տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման գործընթացներում/ Թ. Թորոսյան, Գ. Հայրապետյան, Դ. Գալոյան, Ն. Հովականյան, Ն. Կոտիկյան, Ա. Սարգսյան, Երևան-2012
6. Հայաստանի պարտքի կայունության վերլուծություն, ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, Երևան 2011
7. Հայաստանի տնտեսական զարգացումներ, 2007թ. տարեկան զեկույց, AEPLAC,
8. ՀՀ Ազգային անվտանգության ռազմավարություն,
9. ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2008 թվականի հունվար-հոկտեմբերին, Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, http://www.armstat.am/file/article/sv_10_08a_0.pdf
10. Շահգելդյան Մ., Ազգային անվտանգություն, հասկացությունը, էությունը, ձևավորումը, առաջնահերթությունները, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Երևան-2002

Պատվիրել/